Nghĩa của từ từ bắc chí nam bằng Tiếng Việt

từ bắc chí nam
[từ bắc chí nam]
from the north to the south

Đặt câu với từ "từ bắc chí nam"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "từ bắc chí nam", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ từ bắc chí nam, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ từ bắc chí nam trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Từ bắc chí nam

2. CÓ MỘT thời nó chia cắt tiểu bang Tây Úc từ Bắc chí Nam.

3. Kết giới trải dài từ bắc chí nam xa hơn bất cứ nơi nào con người có thể đến.

4. Kết giới trải dài từ bắc chí nam xa hơn bất cứ nơi nào con người có thể đến

5. Đây là một bài hát bị cấm được biết đến rộng rãi ở Bắc Triều Tiên, vì nhắc đến sông Rimjin như một biểu tượng hoà bình xuyên suốt từ bắc chí nam.