Nghĩa của từ tót vót bằng Tiếng Việt

tót vót
[tót vót]
very high

Đặt câu với từ "tót vót"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tót vót", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tót vót, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tót vót trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Bo tót trọng thương!!

2. Bạn là người tót.

3. Tỉa tót ngăn nắp.

4. Vót nhọn mũi cọc; 2.

5. 14 Trên mọi núi chót vót

6. Có phải vì phiên xử bò tót không?

7. Cái cây thứ ba cao chót vót đó?

8. Những cây chót vót bị hạ xuống.

9. Kế tiếp Đức Chúa Trời nói về bò tót.

10. Viburnum L. (gồm cả Tinus) - vót, giáng cua.

11. Bạn mài nó bằng cành cây được vót sắc.

12. Chưa bao giờ chân tôi được tỉa tót thế.

13. Bố tôi nói với ta, ngươi ghét đấu sĩ bò tót.

14. Không ai giúp ngươi đâu võ sĩ bò tót à.

15. Rachel có mắt nhìn cho mấy thứ này rất tót.

16. 7 Ngươi đã dọn giường trên núi chót vót, cao ngất,+

17. Và không thể giải quyết 1 con bò tót nữa chứ?

18. Tớ mạnh như bò tót giống như muốn gì là được đó

19. Hãy để tự do reo vang từ dãy Alleghenies cao chót vót ở Pennsylvania .

20. Nó như một cái cọc vót nhọn để giết lũ ma cà rồng.

21. Viburnum × jackii (Jack's Viburnum) là một loài vót có nguồn gốc lai tạo.

22. Bấy giờ con chó ngưng đuổi và quay trở lại chạy lót tót về nhà.

23. Cuộc giao chiến diễn ra trên đường phố, Quintana chết do bị bò tót húc.

24. "Lâu đài" cao chót vót đứng được bảo vệ bởi thành lũy gấp đôi.

25. 13 Trên mọi cây tuyết tùng chót vót và sừng sững của Li-băng