Nghĩa của từ sai quả bằng Tiếng Việt

sai quả
[sai quả]
yield plenty of fruit, bear rich fruit, closely-fruited
cây hồng này có sai quả không ?
does this persimmon tree bear good fruit ?

Đặt câu với từ "sai quả"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sai quả", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sai quả, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sai quả trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Một chùm sung sai quả

2. Về đồng ruộng tươi tốt và cây nho sai quả.

3. Thông thường, nếu không tiếp nhận phấn từ cây khác, cây ăn trái sẽ không sai quả.

4. Dọc theo bờ sông những cây sai quả có lá “dùng để chữa lành cho các dân” (Khải-huyền 22:1, 2).

5. 11 Nhưng cây vả đáp: ‘Lẽ nào tôi phải bỏ sự ngọt ngào và sai quả của mình mà đi đung đưa trên những cây khác?’.