Nghĩa của từ sề sệ bằng Tiếng Việt

Sề sệ nghĩa là chảy xuống, sệ xuống, ý nói ở đây là già, cũ, xấu xí, không còn được nguyên vẹn như lúc đầu.
Sử dụng để biểu thị sự xấu, luộm thuộm, nhếch nhác, không còn đẹp nữa.
Đây là 1 từ láy của từ Sệ.

Đặt câu với từ "sề sệ"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sề sệ", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sề sệ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sề sệ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chồng gọi tôi là 'nái sề hết đát'.

2. Con lợn nái sề nhà anh ta đã già rồi.

3. Bà ta sau sinh trông như nái sề vậy.

4. Con lợn nái sề nhà tôi lại sinh thêm nứa mới.

5. Người nàng bắt đầu sồ sề và nàng không muốn tôi thấy nàng như vậy.

6. Nói vợ anh như nái sề là không tốt, cô ấy đã hi sinh rất nhiều cho gia đình.

7. Hôm trước con lợn nái sề này còn rất khỏe, hôm nay sao đã ốm rồi.