Nghĩa của từ rổ rá bằng Tiếng Việt

Rổ rá là những dụng cụ dùng để đựng vật dụng, thường được sử dụng ở nhà.
Rá: đồ vật đan bằng nan tre nhỏ, dày, đan khít nhau, dùng để vo gạo (ngày nay còn được làm bằng chất liệu nhựa hoặc các chất liệu khác)
Rổ: cũng là đồ vật bằng nan tre nhỏ, thưa, đan lại với nhau, dùng để đựng rau, củ, quả. (ngày nay cũng được làm cả bằng nhựa, kim loại)
[rổ rá]
Baskets (nói khái quát).
Rổ cá cạp lại
A remarried widow (widower).

Đặt câu với từ "rổ rá"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "rổ rá", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ rổ rá, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ rổ rá trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ngoài ra có những vật dụng nhỏ được tráng men, các hạt carnelian, các mô hình đồ dùng, rổ rá và một lượng lớn các con dấu.

2. Tại các hòn đảo kém phát triển - thường được gọi là "đảo gia đình" - các món đồ thủ công gồm cả các loại rổ rá làm từ lá cọ.