Nghĩa của từ ráng chiều bằng Tiếng Việt

Ráng chiều Khi tia nắng cuối cùng của mặt trời hắt xuống, cũng là lúc bầu trời ánh lên những sắc màu và tạo ra một ráng trời tuyệt đẹp

Đặt câu với từ "ráng chiều"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ráng chiều", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ráng chiều, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ráng chiều trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ánh nắng ráng chiều đỏ rực

2. Ráng chiều hoàng hôn cực đẹp

3. Ráng chiều đỏ rực rất đẹp

4. Cậu ngồi một lúc với anh ta cho đến khi sa mạc rực đỏ vì ráng chiều.

5. Một loạt các vụ phun trào núi lửa gần đây, chẳng hạn các vụ phun trào của núi Pinatubo năm 1991 và Krakatoa năm 1883, đã sinh ra các đám mây chứa axít sulfuric tại tầng bình lưu đủ lớn để tạo ra các ráng chiều sau Mặt Trời lặn đáng ghi nhớ (và cả ráng trước Mặt Trời mọc) trên khắp thế giới.