Nghĩa của từ nhạt như nước ốc bằng Tiếng Việt

Nhạt như nước ốc.
Nước luộc ốc rất là nhạt, vì thế được dùng để ví von với những câu chuyện không có chút thú vị nào, nhạt nhẽo và vô vị.
Đôi khi cũng được sử dụng để ví những con người khô khan, nhạt nhẽo không được người khác coi trọng ở mặt nào đó (thường là khô khan trong giao tiếp, tình cảm)
-----
insipid

Đặt câu với từ "nhạt như nước ốc"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhạt như nước ốc", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhạt như nước ốc, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhạt như nước ốc trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đùa gì mà nhạt như nước ốc.