Nghĩa của từ nán lại bằng Tiếng Việt

nán lại
[nán]
to linger; to stay
Đáng lẽ phải về rồi nhưng nán lại chơi mấy hôm
To stay a few days though one should have gone home already

Đặt câu với từ "nán lại"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nán lại", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nán lại, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nán lại trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. nán lại?

2. Hắn nán lại.

3. Vẫn còn nán lại hả?

4. Em sẽ nán lại một lát.

5. Bạn có muốn nán lại không?

6. Anh có thể nán lại không.

7. Hãy nán lại một chút nữa”.

8. Họ thậm chí còn không nán lại.

9. Họ không bao giờ nán lại, đúng không ạ?

10. Tôi đã cảm nhận đôi mắt em nán lại.

11. Nên tao sẽ nán lại 1 chút!

12. Hãy nán lại đến khi tôi ngủ đi?

13. Liệu cha có thể nán lại chút nữa,

14. Càng nán lại thì áp lực càng mạnh.

15. Anh có thể nán lại dùng bữa sáng không?

16. Chắc là ông nán lại ngủ thêm một chút.”

17. Ồ, không, tớ nghĩ sẽ nán lại thêm chút nữa

18. Thần xin Người nán lại một tí nghe thần nói đã

19. Cám ơn ông đã nán lại trong mấy ngày sau cùng này.

20. Sao con không nán lại đây một lát nữa nhỉ, được chứ?

21. Sao mày ko nán lại và thưởng ngoạn tiết mục này nhỉ?

22. Làm sao bạn có thể biết khi nào mình không nên “nán lại bên rượu”?

23. Hãy nhớ rằng bạn càng nán lại, áp lực sẽ càng mạnh hơn.

24. tôi đã thông báo Cornelia về việc nán lại ở đây của cậu.

25. Cả nhóm chuẩn bị rời phòng; vì lý do gì đó tôi nán lại.

26. Tớ xin lỗi vì đã nán lại quá lâu. Tớ sẽ về ngay đây.

27. Đó là lý do anh sẽ dọn tới đây và nán lại thêm lâu hơn.

28. Nếu được cho phép, tôi muốn nán lại ở đây và theo dấu chuyện này.

29. Tôi không hề biết trước rằng... Arcade mời bà ngồi xuống và nán lại một lát

30. Ông sẽ không làm cho tôi phải nán lại thêm một đêm nữa ở Orlando chứ?

31. Cặp vợ chồng này ở nán lại và xin một số ấn phẩm đã được bày ra.

32. Khi Phi-e-rơ và Giăng ra về, Ma-ri Ma-đơ-len còn ở nán lại.

33. Bởi lẽ muốn ở nán lại ít lâu sau đó để học hỏi thêm, họ hết lương thực.

34. Buổi sáng hôm làm lễ tưởng niệm tôi Lyndsey cố nán lại thật lâu trong phòng của em.

35. Khi người chủ nhà thấy điều này thì ông bảo đứa bé trai ở nán lại một lát.

36. Nhà vua nán lại trong hai năm rưỡi tiếp theo, ngày càng ốm yếu, nhưng không muốn chết.

37. 5 Hãy đến sớm và sau buổi họp ở nán lại để nói chuyện xây dựng với anh chị em.

38. Nhằm mục đích đó, nhiều người đi họp sớm hơn và ở nán lại sau khi buổi họp kết thúc.

39. 9 Đức Chúa Trời nán lại việc thi hành án phạt thêm 37 năm nữa, cho đến năm 70 tây lịch.

40. 6 Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bị bệnh, ngài vẫn nán lại nơi mình đang ở thêm hai ngày.

41. Bà tự ý ghé qua Phòng Nước Trời địa phương lần đầu tiên và nán lại dự cả hai buổi họp.

42. Vào mỗi Chủ Nhật, sau khi buổi họp kết thúc với lời cầu nguyện, chúng tôi thường ở nán lại một chút để tập hát.

43. Sau khi phiên họp ngày thứ bảy kết thúc, chúng tôi nán lại trễ đến chiều tối, trò chuyện và nối lại những tình bạn trước kia.

44. Rất có thể vì vậy mà chẳng bao lâu họ quen vượt lằn ranh an toàn và bạo dạn nán lại trong vùng nguy hiểm.

45. Chúa Giê-su để ý thấy ông bèn bảo Xa-chê hãy xuống vì ngài sẽ ở với ông khi nán lại thành Giê-ri-cô.

46. 4 Trong lúc rao giảng: Khi buổi nhóm rao giảng kết thúc, đừng nán lại một cách không cần thiết, nhưng hãy nhanh chóng đi đến khu vực.

47. Tuy nhiên, “có một thanh niên”, có lẽ là môn đồ Mác, đã nán lại giữa đám đông để đi theo Chúa Giê-su (Mác 14:51).

48. Khi bạn có thói quen đến Phòng Nước Trời sớm và nán lại sau khi buổi họp kết thúc, con cái sẽ có cơ hội kết bạn.

49. "Ừ nhưng mà em sẽ nán lại nói chuyện với anh trong bao lâu nếu anh nói với em chúng ta đang ở trong những hạt đậu nành?"

50. Lúc này, Chúa Giê-su đang ở bên kia sông Giô-đanh, nhưng thật lạ là ngài nán lại thêm hai ngày nữa rồi mới lên đường.—Giăng 11:5, 6.