Nghĩa của từ lệ khí bằng Tiếng Việt

Lệ khí nghĩa là khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng.... Được sử dụng để chỉ trạng thái của người (nhân vật trong truyện), ở đây là trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.
Lệ cũng có nghĩa là đẹp đẽ (không hẳn là nước mắt) trong từ lăng lệ (đẹp đẽ, lạnh lùng, bi tráng, cũng pha chút nguy hiểm và hung ác)
Khí ở đây là khí thế một cảm giác vô hình của người đối diện khi nhìn người khác mà thấy được.
Từ này ít sử dụng trọng hiện đại, thường xuất hiện trong văn học xưa, hoặc bắt gặp trong các bộ truyện kiếm hiệp, tiên hiệp sử dụng để biểu đạt trạng thái nhân vật trong lúc tức giận.

Đặt câu với từ "lệ khí"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lệ khí", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lệ khí, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lệ khí trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Trông anh ta tràn đầy lệ khí.

2. Trong mắt con bé tràn ngập lệ khí.

3. Nó có khả năng làm giảm, ít ra ở mức tổng thể, giá cả, thời gian và tỷ lệ khí thải CO2 trong vận tải vì không cần đường băng.

4. Tuy nhiên, trong một bể chứa dầu ngầm, tỷ lệ khí, chất lỏng và chất rắn phụ thuộc vào điều kiện dưới bề mặt và trên sơ đồ pha của hỗn hợp dầu mỏ.