Nghĩa của từ làm càn bằng Tiếng Việt

làm càn
[làm càn]
xem làm ẩu

Đặt câu với từ "làm càn"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "làm càn", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ làm càn, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ làm càn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hắn ta đang muốn làm càn đấy

2. Không được làm càn trong dinh cơ của ta!

3. Ngày nay có viên Tư không Tào Tháo làm càn.

4. Trần Thất, cậu tưởng mình là quản đốc thì có thể làm càn sao?

5. Kiêu binh ở kinh thành cậy có công lập Trịnh Tông nên ngang ngược làm càn.