Nghĩa của từ khoá học bằng Tiếng Việt

khoá học
[khoá học]
course
Các khoá học và học phí
Courses and fees
Ghi danh vào một khoá học 4 năm
To register for a four-year course

Đặt câu với từ "khoá học"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "khoá học", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ khoá học, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ khoá học trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ông hoàn thành khoá học năm 1969.

2. Vậy điều gì khiến những khoá học này khác biệt?

3. Chúng tôi đã bắt đầu khoá học tôi rất tiếc.

4. Có những cái gọi là khoá học mùa đông tự nguyện.

5. Bạn có khoá học nào cho người mới bắt đầu không?

6. Các khoá học của PADI dựa trên nền tảng là thực hành.

7. Một cách để tránh làm nó: dạy nhiều khoá học đạo đức hơn.

8. Chẳng hạn như, người nào tôi nghĩ nên tham gia khoá học này?

9. Thế thì khoá học "Tìm kiếm bên trong bạn" sẽ như thế nào?

10. Thế thì khoá học " Tìm kiếm bên trong bạn " sẽ như thế nào?

11. Sau 3 tháng, kết thúc khoá học, Ayumi quay trở về Nhật Bản.

12. Chúng con còn 1 năm nữa, khoá học của chúng con chưa kết thúc.

13. Chào mừng đến với khoá học lập trình của chúng tôi trên Khan Academy

14. Mỗi học viên nhận một chứng chỉ sau khi hoàn thành mỗi khoá học.

15. Ông không hoàn thành khoá học, mà thay vào đó nghiên cứu toán học.

16. Các con đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của khoá học rồi.

17. Ở cuối mỗi khoá học học sinh sẽ được trao một giấy chứng nhận

18. Khi mà các khoá học trên mạng vốn đã có mặt được một thời gian.

19. Sự khác biệt ở đây chính là trải nghiệm thực tế ở các khoá học

20. Vì thế, ngay khi vừa hoàn tất khoá học Tôi đón gia đình mình đến Mỹ

21. Mỗi khoá học được chia vào các bài (unit) với hơn 150 chủ đề hàng ngày.

22. Học sinh hợp tác ở những khoá học này trong một loạt các cách khác nhau.

23. Nhưng ngay tại lúc này, đây là nhà của tôi... đến khi khoá học kết thúc.

24. Tính đến bây giờ, trường tôi đã có 3 khoá học có tỉ lệ tốt nghiệp 98%.

25. Hãy nói thêm một ít về một số thành phần được đưa vào những khoá học này

26. 66% chọn khoá học để rồi họ cuối cùng sẽ rất không thoả mãn với bức ảnh.

27. 66% các sinh viên, hai phần ba, muốn khoá học mà họ có thể thay đổi quyết định.

28. Trong khoá học này ông nói bằng máy tính nên rất dễ nhận ra điểm kết thúc câu.

29. Vì 1 lí do nào đó, không có 1 giáo trình chuẩn, hay một khoá học cơ bản nào.

30. Tôi thấy họ có mở những khoá học về viết văn ở New School... thế là tôi đăng ký.

31. Sáu tháng sau, anh đi đến thủ đô, tham gia một khoá học chuyên sâu đào tạo ngôn ngữ ký hiệu

32. Cuối khoá học, tôi nhận ra rằng, sinh viên tưởng rằng chúng ta phải biết mọi thứ cần biết về bộ não.

33. Chính phủ Na Uy cung cấp các khoá học tiếng cho người nhập cư muốn có được quyền công dân Na Uy.

34. Đó là khoá học về máy móc, và nó có 400 người đăng ký theo học mỗi khi nó được đưa ra.

35. Tất nhiên chúng tôi vẫn chưa có thể chấm điểm dạng bài làm mà học sinh cần trong tất cả các khoá học

36. Do đó, tôi nghĩ rằng có lẽ nên dạy 1 khoá học về "sự thiếu hiểu biết". điều mà tôi rành rẽ hơn cả.

37. Sinh viên đại học tiến hành phân tích chi phí lợi ích hàng ngày , bằng việc tập trung vào những khoá học nhất định mà họ nghĩ rằng sẽ quan trọng hơn với mình , trong khi cắt bớt thời gian nghiên cứu hay thậm chí không tham dự những khoá học mà họ thấy ít cần thiết .

38. Về sau, Wales tham dự các khoá học cho chương trình tiến sĩ chuyên ngành tài chính tại Đại học Alabama và Đại học Indiana.

39. Theo tiểu sử chính thức, Kim đã hoàn thành khoá học cơ bản trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 1950 tới tháng 8 năm 1960.

40. Sau khoá học , 35 giáo viên tham dự khoá huấn luyện chia sẻ những kỹ thuật và kỹ năng với các giáo viên khác không tham dự .

41. Các khoá học được thiết kế dựa trên CEFR (Khung chứng nhận trình độ ngôn ngữ chung châu Âu), bao gồm từ cấp độ A1, A2, B1, B2.

42. Đại học Manchester bao gồm Trường Kinh doanh Manchester, trường này cung cấp khoá học thạc sĩ quản trị kinh doanh đầu tiên tại Anh Quốc vào năm 1965.

43. Vòng quanh mỗi một khoá học của chúng tôi, một cộng đồng học sinh được dựng nên, một cộng đồng toàn cầu chia sẻ chung nỗ lực học tập.

44. Sau khi hoàn thành khoá học về nhạc cổ điển tại Sydney, Tania Davis nhận được học bổng toàn phần chương trình Cao học chuyên ngành Nhạc cổ điển ở London.

45. Tháng 1 năm 2013, Coursera thông báo là Hội đồng Giáo dục Mỹ đã chuẩn y 5 khoá học trực tuyến trên Coursera được đánh giá theo chuẩn trường đại học.

46. Và trong nhiều khoá học cụ thể, bạn có thể hỏi, như là, những quan niệm sai lầm thường có là gì và làm sao để ta giúp học sinh sửa chúng?

47. Sáu khoá học đầu tiên gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán, công nghệ sinh học, công nghệ nano... là những lĩnh vực cơ bản của công nghệ thông tin.

48. Sau khi hoàn thành khoá học về opera, Khan gia nhập ban nhạc progressive metal Na Uy Conception, sau khi ca sĩ chính trước đó của ban nhạc chia tay vào năm 1991.

49. Cùng năm 1918, Fabra cũng biên tập lại quyển giáo trình "Curs mitjà de gramàtica catalana" (Khoá học trung cấp về ngữ pháp tiếng Catalan) được l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana xuất bản.

50. Giai đoạn 1935-36, Brezhnev thực hiện nghĩa vụ quân sự, và sau khi trải qua các khoá học tại một trường xe tăng, ông làm chính ủy tại một nhà máy xe tăng.