Nghĩa của từ khách không mời mà đến bằng Tiếng Việt

khách không mời mà đến
[khách không mời mà đến]
unwelcome/unexpected/uninvited guest; gatecrasher; intruder

Đặt câu với từ "khách không mời mà đến"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "khách không mời mà đến", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ khách không mời mà đến, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ khách không mời mà đến trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Lại là khách không mời mà đến.

2. Chính là khách không mời mà đến.

3. Mày sợ khách không mời mà đến... nên mang vũ khí như thế hả

4. Khi đi rao giảng từng nhà, chúng ta là khách không mời mà đến.

5. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp có những “vị khách” không mời mà đến.

6. Sau một Buổi học Tháp Canh vào tối thứ hai, chúng tôi có một vị khách không mời mà đến.

7. Tôi ngưỡng mộ công việc của ông, như tôi không bao giờ muốn làm một người khách không mời mà đến.