Nghĩa của từ kẽ lá bằng Tiếng Việt

kẽ lá
[kẽ lá]
danh từ
space between leaves

Đặt câu với từ "kẽ lá"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kẽ lá", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kẽ lá, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kẽ lá trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hoa mọc ở kẽ lá đơn độc hay thành đôi.

2. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá nơi có bóng râm?