Nghĩa của từ in nghiêng bằng Tiếng Việt

in nghiêng
[in nghiêng]
to print in italic type; to print in italics; to italicize
Gạch dưới những từ in nghiêng
To underline the words in italics; To underline the italicized words

Đặt câu với từ "in nghiêng"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "in nghiêng", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ in nghiêng, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ in nghiêng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. (Chúng tôi in nghiêng).

2. In nghiêng nghĩa là chủ nhà.

3. Chủ nhà của mỗi bảng được in nghiêng.

4. Các câu lạc bộ in nghiêng đã giải thể.

5. Các đội bóng in nghiêng không còn tồn tại.

6. Ghi chú: Đội bóng in nghiêng không còn tồn tại.

7. Cuộc thi trong tương lai được thể hiện in nghiêng.

8. Tên bị in nghiêng để chỉ quốc gia đã tan rã.

9. Những sân in nghiêng là những sân không còn tồn tại.

10. (Các đội mời được in nghiêng) 1 Chỉ có 3 đội tham dự.

11. Tôi vừa trình bày với bạn một vài điều in nghiêng trên đây.

12. Năm in nghiêng chỉ những mùa nghiệp dư (Japan Football League cũ và mới).

13. In nghiêng chỉ ra chủ nhà cho năm đó. ^ “AFC Competitions Committee’s decisions published”.

14. Đây là phông chữ được dùng để hiển thị chữ có định dạng in nghiêng

15. Quốc gia in nghiêng không góp mặt ở vòng chung chung kết. ^ “Official Squad Lists” (PDF).

16. Có thể một số tín đồ đạo Đấng Ki-tô sẽ chú ý đến phần in nghiêng.

17. Đừng bao gồm các câu trả lời được in nghiêng trong cột thứ ba và thứ tư.

18. Năm in nghiêng chỉ những mùa nghiệp dư (Japan Soccer League H2 và Japan Football League cũ).

19. Hãy mở bài 13, và làm nổi bật 5 điểm in nghiêng nơi các đoạn 3-7.

20. In nghiêng chỉ ra chủ nhà cho năm đó. ^ “AFC Women’s Football Committee recommends women’s club competition”.

21. Trong những ví dụ dưới đây, tên hoặc một phần tên in nghiêng sẽ không được phép.

22. Anh ấy có thể nhắc nhở bạn chú ý đặc biệt đến những chữ in nghiêng nào đó.

23. Dưới đây là một số ví dụ (lời bình luận của Emlyn về câu Kinh Thánh được in nghiêng):

24. [Hướng sự chú ý đến lời phụ giải cho các hình và các đoạn in nghiêng nơi trang 77].

25. Mở đến bài 5, đọc và thảo luận hai đoạn đầu cũng như những câu Kinh Thánh in nghiêng.

26. Trong chức năng này, nó đã được mượn vào bảng chữ cái in nghiêng và cuối cùng sang tiếng Latin.

27. Bên dưới là bảng âm vị phụ âm tiếng Evenk, những âm do Nedjalkov (1997) xác định được in nghiêng.

28. MS Reference Sans Serif là một phiên bản dẫn xuất từ Verdana Ref với các kiểu in đậm và in nghiêng.

29. * Bình luận thêm dựa trên trang 252, 253 của sách Trường Thánh Chức, tiểu đề in nghiêng “Khi nào cần nhường?”

30. Những tên in nghiêng là của người đã từng giành được số điểm hoàn hảo 40⁄40 từ Hội đồng giám khảo.

31. Logo ban nhạc, với chữ đầu và cuối tên nhóm được vẽ to, có nét nhọn và in nghiêng, được thiết kế bởi Hetfield.

32. Anh là người thiết kế biểu tượng đầu tiên của website, và đã quyết định thêm hình bóng in nghiêng của Al Pacino vào biểu tượng đó.

33. Sau khi đọc những câu đó, bạn hãy tự hỏi: “Tôi có hiểu những cụm từ được in nghiêng của đoạn Kinh Thánh trong khung này không?”.

34. Wawrinka có hình xăm trên cẳng tay trái, trên đó là dòng chữ in nghiêng câu nói của nhà văn Ireland Samuel Beckett bằng tiếng Anh: "Ever tried.

35. Đọc những câu Kinh Thánh được in nghiêng và dùng những câu hỏi tế nhị để giúp chủ nhà thấy Kinh Thánh trả lời thế nào cho câu hỏi được đánh số.

36. (3) Đọc những câu Kinh Thánh được in nghiêng, và dùng những câu hỏi tế nhị để giúp chủ nhà thấy Kinh Thánh trả lời thế nào cho câu hỏi được in đậm.

37. Chỉ các chữ và các câu được in nghiêng ở đầu các đoạn 2-6 và hỏi xem chủ nhà cảm thấy những thực hành nào là có hại nhất cho xã hội loài người.

38. Ông cũng nói: “Tài liệu của giới ráp-bi... không có ý cho biết tiệc Seder [Lễ Vượt Qua] được cử hành thế nào trước khi Đền Thờ bị hủy diệt” vào năm 70 CN.—Chúng tôi in nghiêng.

39. Cũng ba chữ cái này thường được sử dụng (chữ thường, in nghiêng) để gắn nhãn các gen liên quan đến một kiểu hình cụ thể, trong đó mỗi gen khác nhau được phân biệt thêm bằng một chữ cái phụ.