Nghĩa của từ in ngần bằng Tiếng Việt

in ngần
[in ngần]
imprint
Mày ai trăng gió in ngần ( truyện Kiều )
He saw her eyebrow in the crescent moon

Đặt câu với từ "in ngần"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "in ngần", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ in ngần, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ in ngần trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Các nhà xuất bản khác vẫn ngần ngại in nó.

2. Nhưng suốt ngần ấy năm, ta vẫn nhớ như in những trò thấp hèn thật sự

3. Đừng ngần ngại làm chứng

4. ngọc trai quý vô ngần.

5. Sau ngần ấy thời gian?

6. Chúng tôi không ngại ngần.

7. Tôi đã bay ngần đó, Tony.

8. Họ không ngần ngại làm chứng

9. - Có nghĩa bây giờ ông ngần ngại?

10. Chớ ngần ngại rao truyền tin mừng

11. Ngài ấy điển trai tới ngần nào.

12. Chẳng ngần ngại nhổ vào mặt tôi.

13. Và cô gái có chút ngần ngừ.

14. Lần tới đừng có ngần ngại thế.

15. Họ không ngần ngại nói sự thật.

16. Ta có đủ ngần ấy thời gian ư?

17. Hắn lừa chúng ta ngần ấy thời gian.

18. Nếu ngần này Man Tộc qua được đây-

19. Và em đã sống suốt ngần ấy năm.

20. Mày vẫn đợi Nổ ngần ấy năm à?

21. Ngài có ngần ngừ khi suy nghĩ không?

22. Có lẽ họ phải ngần ngại một chút.

23. Chiếc gương sáng trong ngần soi tỏ vạn vật

24. thấy rõ tri thức Cha cao quý vô ngần.

25. Dòng sông nước trong ngần soi rõ bóng trăng