Nghĩa của từ hùn tiền bằng Tiếng Việt

hùn tiền
[hùn tiền]
to contribute one's share

Đặt câu với từ "hùn tiền"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "hùn tiền", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ hùn tiền, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ hùn tiền trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Sao mình không hùn tiền lại mua một cái cửa sổ khác?

2. Chúng tôi đã hùn tiền lại và mua cho cậu chiếc xe đẩy này.

3. Chúng tôi đã hùn tiền lại và mua cho cậu chiếc xe đẩy này

4. Có lẽ điều tốt cho sự đoàn kết trong gia đình là mọi người hùn tiền vào ngân quĩ chung để cùng làm một công việc nào đó—đi chơi chung đây đó, mua vật dụng cần thiết và thích thú nào đó để dùng trong nhà hoặc đóng góp để ủng hộ hội thánh tín đồ đấng Christ.