Nghĩa của từ giông cả năm bằng Tiếng Việt

Giông cả năm hay dông cả năm có nghĩa là có thể sẽ gặp phải điều không hay về sau, do đầu năm hay sáng sớm đã gặp hay làm phải điều coi là gở, theo tín ngưỡng dân gian.

Đặt câu với từ "giông cả năm"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "giông cả năm", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ giông cả năm, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ giông cả năm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Năm mới đã đi xin rồi thì giông cả năm

2. Mới đầu năm đã đi mượn đồ, có mà giông cả năm.