Nghĩa của từ giãy đành đạch bằng Tiếng Việt

Giãy đành đạch nghĩa là giãy mạnh, đập mình đập đuôi xuống: Bị đập đầu, con cá giãy đành đạch.
Giãy đành đạch (danh từ) dùng để chỉ  sự cựa quậy mạnh thành tiếng dập xuống đất.

Đặt câu với từ "giãy đành đạch"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "giãy đành đạch", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ giãy đành đạch, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ giãy đành đạch trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Mụ Đen gào lên, giãy đành đạch.

2. Con cá giãy đành đạch dưới đất.

3. Đã kịp nhìn qua tụy trước khi lăn ra giãy đành đạch chưa?