Nghĩa của từ bằng Tiếng Việt

[dí]
xem gí

Đặt câu với từ ""

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "dí", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ dí, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ dí trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Thật dỏm

2. dỏm không?

3. thật hết mức dỏm.

4. Thực sự dỏm đấy.

5. có thích không?

6. súng vào miệng hắn à?

7. Còn chỗ nào khác được nữa?

8. Drummer, bị dưới này rồi.

9. Mà sẽ giẫm nó bẹp .

10. Đừng thứ bẩn thỉu đó vào tôi!

11. Con bé bị bởi hai thây ma.

12. Nó rất dỏm và thú vị.

13. Ông giật Kinh Thánh khỏi tay tôi và vào mặt tôi, rồi đẩy Kinh Thánh vào tay tôi.

14. Vòi tưới theo phương thức tưới .

15. Anh đã vui vẻ và dỏm.

16. Tôi vừa điện thằng bạn của cô.

17. Và nếu cậu bị lũ Skitter theo?

18. Còn cái thằng tôi bẹp ở đây.

19. Chết tại đây hơn 1 tiếng rồi.

20. Nhưng sao phải vào tận mặt nó?

21. Họ đã điện vào tôi... 16 giờ.

22. Đã bao giờ bị thuốc lá lên da chưa?

23. Xong hắn cây súng vào giữa hai chân em.

24. Anh đã bị súng vào mặt lần nào chưa?

25. Còn House thì cứ mũi tôi vào đó.

26. Tôi không có bị súng vào đầu đâu.

27. Họ không còn dỏm như trước kia nữa.

28. Billy Crash đang sát súng vào đầu nó!

29. Thánh thần ơi, Jassi sẽ đè bẹp cô bé.

30. dỏm đến chỗ cô ta ngồi, Cảm ơn nhiều.

31. Có lẽ tôi sẽ nằm chết ở đâu đó.

32. thế tại sao cô không súng vào đầu tôi luôn đi?

33. " Tôi khâm phục trí thông minh và sự dỏm của nó. "

34. Hắn rút ra khẩu súng,... vào ngay chỗ này.

35. súng vao đầu tôi là cách tốt để thuyết phục?

36. súng 0, 45 vào mồm thì hết nói kiểu đó.

37. Mẹ em từng lấy điếu thuốc cháy vào người em.

38. Mọi thằng khốn tội nghiệp trên sân xoắn đít theo cậu ấy.

39. Thật sướng khi được mặt vào đống tiền bảo lãnh.

40. Tôi nghĩ mẹ cô ấy đã khéo dỏm! " Cô BINGLEY:

41. Ngôn ngữ của tấu thường giản dị pha chút dỏm.

42. Đừng bao giờ nghĩ đến việc mình đã bị cùng đường.

43. Trước đây có lần hắn đã súng vào đầu tôi đấy!

44. Milady nổi khùng cầm dao d'Artagnan nhưng anh chạy thoát được.

45. Tôi không súng vào đầu ai và bóp cò bao giờ.

46. Vậy thì đừng bao giờ mũi vào chuyện của ta nữa.

47. Nhà văn nổi tiếng Samuel Johnson đã đùa dỏm như thế.

48. Ông được ghi nhớ do óc trào lộng và sự dỏm.

49. Trong phim, khi một gã súng sau lưng một lũ ngu và nói:

50. Hơn thế nữa, cuốn sách rất uyên bác, dỏm và viết rất tốt.