Nghĩa của từ dãi nắng dầm sương bằng Tiếng Việt

dãi nắng dầm sương chỉ sự chịu đựng những vất vả, gian lao trong cuộc sống.
Thành ngữ dãi nắng dầm mưa có nghĩa là ám chỉ sự chịu đựng và vất cả của bản thân phải cực khổ rất nhiều, đặc biệt đây là ám chỉ những người lao động ngoài trời.
[dãi nắng dầm sương]
exposed to sun and dew

Đặt câu với từ "dãi nắng dầm sương"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "dãi nắng dầm sương", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ dãi nắng dầm sương, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ dãi nắng dầm sương trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cô ấy phải dãi nắng dầm sương mới được ngày hôm nay.

2. Anh đi anh nhớ quê nhà/nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương/nhớ ai dãi nắng dầm sương...