Nghĩa của từ chuếnh choáng bằng Tiếng Việt

Chuếnh choáng như chếnh choáng có nghĩa là hơi mô hồ, cảm giác nâng nâng, có có khi là choáng váng, chóng mặt, say sẩm giống như khi say rượu hoặc khi bị vật gì đó va mạnh vào đầu hoặc mặt.

Đặt câu với từ "chuếnh choáng"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "chuếnh choáng", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ chuếnh choáng, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ chuếnh choáng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hắn đánh tôi chuếnh choáng mặt mày.

2. Trong mối nguy chuếnh choáng, thưa Mẹ.

3. Tôi thấy hơi chuếnh choáng đầu óc

4. Anh đã say đến chuếnh choáng đầu óc rồi

5. Hôm qua uống say, nay vẫn còn chuếnh choáng một chút