Nghĩa của từ chồng tiền bằng Tiếng Việt

chồng tiền
[chồng tiền]
to pay

Đặt câu với từ "chồng tiền"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "chồng tiền", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ chồng tiền, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ chồng tiền trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Vậy hãy chồng tiền ngay đi.

2. Đây là bộ pin đầu tiên một chồng tiền xu, kẽm và bạc, bị cách ly bởi giấy bồi có tẩm nước biển

3. Trong khi nói về cặp vợ chồng tiền phong này, thì tôi cảm thấy có ấn tượng để hỏi giáo đoàn xem Chị Efimov có lẽ đang có mặt ở buổi họp này không.