Nghĩa của từ chúa ngục bằng Tiếng Việt

chúa ngục
[chúa ngục]
jailer; warden; warder

Đặt câu với từ "chúa ngục"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "chúa ngục", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ chúa ngục, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ chúa ngục trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chúa đày Lucifer xuống Địa ngục.

2. Cầu Chúa đày ổng xuống địa ngục.

3. " Chúa ơi, có người đang vượt ngục... "

4. Chỉ có 1 địa ngục thôi, công chúa

5. Chúa Giê-su dạy gì về địa ngục?

6. Áp giải lãnh chúa Karstark tới ngục tối.

7. 5 Chúa Giê-su dạy gì về địa ngục?

8. (2) Chúa Giê-su dạy gì về địa ngục?

9. Nếu chúng theo Thiên Chúa thì giải chúng vào ngục.

10. Công chúa sẽ bị nhốt trong ngục tối, còn cô sẽ trở thành công chúa

11. Đức Chúa Trời không hành phạt người ta trong hỏa ngục

12. Làm sao Chúa có thể ở dưới địa ngục khi Chúa đang ở trong tim con

13. Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh nói gì về địa ngục?

14. Phải chăng Chúa Giê-su có ý nói đến lửa địa ngục?

15. Đức Chúa Trời có trừng phạt con người trong hỏa ngục không?

16. Đức Chúa Trời có hành hạ người ta trong hỏa ngục không?

17. Hỏa ngục: là tình trạng xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa.

18. Đức Chúa Trời không hành phạt người ta đời đời trong địa ngục.

19. * Xem thêm Ngục Giới; Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô, Sự

20. “Thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục”.

21. Chúng ta hãy xem Chúa Giê-su thật sự nói gì về địa ngục.

22. Ta ra lệnh cho ngươi quay về địa ngục, đi khỏi căn nhà của Chúa.

23. Tuy nhiên, luyện ngục, tra tấn, địa ngục.

24. Đức Chúa Trời có muốn hành phạt người ác trong hỏa ngục đời đời không?

25. (1-8-2012); “Đức Chúa Trời có trừng phạt con người trong hỏa ngục không?”