Nghĩa của từ chí phải bằng Tiếng Việt

Chí phải nghĩa là cực kỳ đúng đắn, rất đúng đắn, dùng để biểu thị sự đúng đắn ở mức độ cao và đáng tin cậy và đôi khi sử dụng để biểu đạt sự đồng tình.
Ví dụ:
- lời nói chí phải (lời nói đúng đắn, không sai sót).
- Anh thấy cô ấy nói chí phải (biểu thị đánh giá tính đúng đắn trong lời nói của cô ấy, đồng thời biểu thị sự đồng tình)
Và Trí phải hay chí phải? thực tế là 'chí phải' mới đúng.
[chí phải]
quite right

Đặt câu với từ "chí phải"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "chí phải", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ chí phải, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ chí phải trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ngài nói chí phải.

2. Bà nói chí phải.

3. Anh nói chí phải.

4. Đồng chí, phải đủ chỗ.

5. Anh trọc nói chí phải.

6. Đồng chí phải giúp nhau chứ

7. Liên đoàn báo chí phải không ạ?

8. Anh thấy cô ấy nói chí phải.

9. Thậm chí phải thiết kế lại công nghệ.

10. Có người thậm chí phải thay đổi cả nghề nghiệp.

11. Làm gì mà báo chí phải quan tâm mấy chuyện này?.

12. Thậm chí phải van nài đến hai lần chàng mới nói.

13. • Sự tự do ý chí phải được sử dụng ra sao?

14. Cảnh sát không giúp đỡ, báo chí phải làm điều đúng đắn.

15. Nếu như cảnh sát không can thiệp, báo chí phải làm điều đúng đắn.

16. Thuyết tiền định và sự tự do ý chí—Phải chăng cả hai đều đúng?

17. " Chính vì những sự thảm khốc này mà chúng ta thậm chí phải làm chăm chí hơn.

18. “... Sự hối cải đòi hỏi con người phải có ý định nghiêm chỉnh và sẵn lòng kiên trì, thậm chí phải đau khổ.

19. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể bị ép phải đút lót hay thậm chí phải làm tình với cảnh sát để khỏi bị bắt.

20. Các anh chị em cũng không cần phải đi đến các nước khác hoặc thậm chí phải đến một trung tâm lịch sử gia đình.

21. Thứ tư, sự hối cải đòi hỏi con người phải có ý định nghiêm chỉnh và sẵn lòng kiên trì, thậm chí phải đau khổ.

22. Đối với hầu hết các ca bệnh nặng, tỉ lệ tử vong có thể lên đến 20%, thậm chí phải chăm sóc và điều trị đặc biệt.

23. (Hê-bơ-rơ 10:34) Đạo Đấng Christ đòi hỏi phải chấp nhận cuộc sống hy sinh và chịu bắt bớ, nhiều khi thậm chí phải tử vì đạo.

24. 4 Nhờ trải qua những thử thách gay go, thậm chí phải chịu chết trên cây gỗ, Chúa Giê-su đã “học-tập vâng lời” (Hê-bơ-rơ 5:8).

25. Tôi thậm chí phải nghe cả những tay chính trị gia nói lối sống đồng tính là một mối đe dọa với nền văn minh lớn hơn cả chủ nghĩa khủng bố.

26. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn quý trọng mối quan hệ gia đình vĩnh cửu, thậm chí phải trải qua những ngày khó khăn đầy bệnh tật, đau yếu hoặc chết chóc.

27. Cơ khí và thương gia đến người rừng trên không làm công việc khác, chắc chắn tham dự đấu giá gỗ, và thậm chí phải trả giá cao cho các đặc quyền của gleaning sau khi woodchopper.

28. Công ty thu được nhiều tiền nhờ các máy ảnh truyền thống , vì người sử dụng phải mua hết cuộn phim này đến cuộn phim khác để chụp hình và sau đó thậm chí phải bỏ nhiều tiền hơn để rửa các tấm hình .