Nghĩa của từ bất cần đời bằng Tiếng Việt

bất cần đời [bất cần đời]
Được sử dụng để chỉ thái độ bất cần đời, thái độ tiêu cực, sẵn sàng làm tất cả không quan tâm đến hậu quả tốt hay xấu.
Một thái độ sống buông xuôi, không tốt. Chúng ta không nên có thái độ sống này.
couldn't care less;
not to give a damn
Couldn't-care-less attitude;
Couldn't-give-a-damn attitude
Một kẻ bất cần đời
A couldn't-give-a-damn type;
A couldn't-care-less type

Đặt câu với từ "bất cần đời"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "bất cần đời", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bất cần đời, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ bất cần đời trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Sửa soạn để sống đời đời bất tận

2. Quả thật, bất kể tiềm năng để sống đời đời, người ta bất lực trước sự chết.

3. Anh bất cần.

4. Người bạn đời cần mẫn

5. Đời sống bất hạnh làm sao!

6. Đời sống gia đình bất ổn

7. Đời sống thay đổi bất ngờ

8. Bất cần đạo lí.

9. “Hơn bất cứ điều gì trên đời.”

10. A-đam đã làm mất sự sống đời đời làm người bất toàn.

11. Tính chất bất tử trong đời con người...

12. Cả đời cha, cha cố không bất cẩn.

13. Muôn đời bất tận không ai qua lại.

14. Hơn bất cứ người nào khác trên đời.

15. Đời sống bất tận sẽ không nhàm chán

16. Và chính đạo của Đấng Tối thượng bất tử này sẽ còn lại đời đời!

17. Ai sẽ khỏi cần phải được sống lại để hưởng sự sống đời đời?

18. Đời ngắn lắm nên cần hưởng thụ nhỉ?

19. + Nguyện ngài được vinh hiển muôn đời bất tận.

20. Chúng ta không chỉ cần bánh trong đời

21. Cái bất biến trong đời ta là thay đổi.

22. Bạn cần thay đổi gì trong đời sống?

23. Bất cứ thứ gì sư phụ cần.

24. Các phe gây chiến vì mối bất hòa lâu đời.

25. Chúng ta không cần đổi đời kiểu như vậy.