Nghĩa của từ bất cần bằng Tiếng Việt

Bất cần nghĩa là mặc kệ không quan tâm đến, để mặc. 
Mạnh hơn thì là "bất cần đời".
[bất cần]
not to give a damn
Không phải tại anh không biết làm , mà chẳng qua vì anh bất cần
It's not because you didn't know how to do it, it's because you couldn't give a dam

Đặt câu với từ "bất cần"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "bất cần", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bất cần, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ bất cần trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Anh bất cần.

2. Bất cần đạo lí.

3. Ho bất cần Đức Chúa Trời nghĩ sao về việc này.

4. Anh ta là người nghiện rượu liều lĩnh, bất cần sự sống.

5. Tôi là kẻ không có gì để mất và tôi bất cần.

6. Cậu ấy là hạng người đã trúng ý thứ gì đó thì bất cần ngay.

7. Từ đó Quang Huy ngày càng trở nên suy sụp, sống bất cần và khép kín hơn.

8. Tôi thích trông thấy một người đàn ông mà thời gian khiến anh ta trở nên bất cần.

9. Chị cho biết: “Khi lớn lên, tôi là người bất cần, sống buông thả và không tôn trọng ai.

10. Tình yêu thương nguội lần nầy phản ảnh rõ ràng trong thái độ bất cần và ích kỷ của nhiều người ngày nay.

11. Tuy nhiên, khiêm tốn không có nghĩa là có thái độ bất cần như: “Tôi già rồi, chẳng còn thiết tha điều gì nữa”.

12. Dường như sự khủng hoảng khiến một số em này bị tổn thương tình cảm nặng đến độ về sau các em có lối sống bất cần.

13. Dù bề ngoài các em có vẻ cứng rắn và bất cần, nhưng bên trong nhiều em bị sốc và khủng hoảng khi xem những tài liệu này.

14. Nếu vợ chỉ phục tùng với một thái độ hờ hững bất cần, chồng có thể kết luận điều đó chứng tỏ vợ mình không quan tâm gì đến mình cả.

15. Việc muốn làm người khác hài lòng là điều bình thường, và tín đồ đấng Christ cũng không muốn có thái độ bất cần đối với những gì người khác nghĩ.

16. Và theo thời gian, những sự bất cần chính trị và cá nhân đưa tôi đến với quân đội đều tan biến, và với tôi, quân đội đồng nghĩa với bạn bè

17. Anh ta luôn đi lên máy bay với dáng vẻ thẩn thơ, vẻ thẩn thơ bất cần, búng điếu thuốc đi quàng lấy cô em đứng đợi ở đó, cho cô ta một cái hôn.

18. Tuy nhiên, thay vì bị lôi cuốn phản ứng theo thái độ bất cần, chúng ta phải nhớ lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.

19. Dĩ nhiên chúng ta không thể bất cần đến các dịch vụ y tế quả có cứu người thật đấy, nhưng hãy ý thức rằng các cơ quan y tế chỉ ngăn cản cầm chừng sự chết của chúng ta, chứ không làm cho chúng ta ‘khỏe’ thêm...

20. Tình yêu thương nầy có thể có hoặc không bao hàm tình thương và sự trìu mến, nhưng đây là thứ tình cảm không ích kỷ hay cảm muốn thích làm điều tốt đối với người khác bất cần người nhận có xứng đáng không hoặc là người ban cho có được lợi ích không.