Nghĩa của từ đồ tồi bằng Tiếng Việt

Đồ tồi nghĩa bóng thường dùng để nói đến người xấu, có nhân cách kém so với đánh giá của người đối diện.
Nghĩa đen: đồ vật không tốt, không đảm bảo chất lượng, hàng phế thải.
[đồ tồi]
(nghĩa xấu) Silly thing; good- for -nothing.

Đặt câu với từ "đồ tồi"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đồ tồi", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đồ tồi, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đồ tồi trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đồ tồi này tôi không dùng đến.

2. Roger, anh đang là đồ tồi đấy.

3. Anh cũng dùng loại đồ tồi này sao?

4. Nhưng anh thì lại bỏ em, đồ tồi!

5. Là phải thay mấy bộ đồ tồi tàn này ra.