Nghĩa của từ đúng ngọ bằng Tiếng Việt

đúng ngọ
[đúng ngọ]
at twelve/noon on the dot

Đặt câu với từ "đúng ngọ"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đúng ngọ", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đúng ngọ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đúng ngọ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Họ đi tới cuối khu phố đúng lúc mặt trời khuất sau ngọ đồi trước mặt.

2. Bumba Trần Thành Ngọ (Đường Trần Thành Ngọ) 14.

3. Một góc Ngọ Môn.

4. Ngọ tương ứng với ngựa.

5. Mày cứ ngọ nguậy suốt đêm.

6. 11 h trưa đến 1 h chiều là giờ Ngọ (12 h trưa là chính Ngọ).

7. Giờ ngọ ngày mai chém.

8. Bọn chúng cứ ngọ ngoạy.

9. Nội dung: Ngày Giáp Ngọ.

10. Vào trưa ngày # tháng # năm Mậu Ngọ

11. Đừng ngọ nguậy nữa, tên ngốc.

12. Trưa ngày # tháng # năm Mậu Ngọ

13. Lý Ngọ đào thoát đến Đông Tấn.

14. Có côn trùng đang ngọ nguậy ở đây.

15. Tam chiếu: Dần - Ngọ - Tuất, Tỵ - Dậu - Sửu...

16. Vào trưa ngày 6 tháng 10 năm Mậu Ngọ

17. Cô mỉm cười và ngọ nguậy bên dưới anh.

18. Nó bắt đầu ngọ nguậy trong bụng ngươi chưa?

19. Và còn sâu ngọ nguậy và zip-zorps nữa!

20. Nó không thể ngọ nguậy đôi tai của nó được.

21. “Ngọ nguậy ngón tay cho tôi xem nào,” anh nói.

22. Em đã đến gần xem vì lưỡi câu ngọ nguậy

23. Ngày mậu ngọ, quân Đại Nguyên vây phủ Thọ Xuân.

24. Bạn biết đấy chúng luôn ngọ nguậy và ồn ào.

25. Lối chính giữa là Ngọ Môn, chỉ dành cho vua đi.