Nghĩa của từ đù bằng Tiếng Việt

Đù có nghĩa là đần độn, ngốc nghếch kém thông minh. Đù thường được dùng để ám chỉ sự thiếu nhạy bén, thiếu nhanh nhẹn trong ứng xử hoặc phản ứng chậm chạp trước sự việc phát sinh.
Trong văn phong cửa miệng hiện đại (khẩu ngữ hiện đại) từ "đù" đôi khi được dùng như một từ chửi đổng là tiếng lóng của từ "đụ", ví dụ Đù má (từ này thô tục)

Đặt câu với từ "đù"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đù", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đù, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đù trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đù mẹ mày!

2. Đù, Kenny.

3. Đù má Maverick.

4. Đù má, Lydia đâu?

5. Đù má, Hải Quân đấy.

6. Đù, trông tôi ngầu vcđ ra kìa.

7. Đù, cái gì vậy?

8. Đù lâu để biết.

9. Haizz, hắn bị đù từ nhỏ

10. Anh ta là một thằng đù.

11. Hắn đù và rất khờ khạo

12. Đù, tôi phải đi rồi.

13. Đù móa mày, thằng khốn.

14. Thằng đù này thế nào?

15. Chuyện quái gì vậy? Đù.

16. Đù má, đừng có lắc nữa.

17. Hắn là tên đù, sẽ làm hỏng mọi việc

18. Tên đù cà này không biết gì đâu.

19. Đếu có tiên răng đâu, thằng đù!

20. Tôi sợ là cô không đù quyền để biết.

21. Kẻ đần đù thế này thì có thể làm được gì?

22. Một con ma lù đù trước mắt với tính khí hung hãng ra mặt.

23. Tên đầu đất đần đù này, có việc này cũng không làm được.

24. Việc nhỏ này mà giao cho tên đù này thì chỉ hỏng việc.

25. Đù sao thì chúng ta vẫn dạy, bởi đó là điều chúng ta làm.

26. Tôi tin câu trả lời cho câu hỏi này, giống như câu trả lời cho những câu hỏi khác, đó là đù má nhà mày.

27. Nếu bạn không thực hiện lệnh gọi đù sớm, cờ đánh dấu dành cho trẻ em có thể không được tính đến cho mỗi yêu cầu quảng cáo.

28. Ông ấy không đù giàu và cũng như vậy với đứa con trai ba tuổi của ông, người mà một năm sau được phát hiện cũng có HIV.