Nghĩa của từ đóm lửa bằng Tiếng Việt

đóm lửa
[đóm lửa]
spark, flake of fire

Đặt câu với từ "đóm lửa"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đóm lửa", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đóm lửa, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đóm lửa trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cả đóm lửa lẫn sợi gai đều bị thiêu hủy, tiêu tan trong ngọn lửa mà không ai dập tắt được.

2. (b) Hắn trở nên “bãi gai” theo nghĩa nào, “đóm lửa” nào đốt cháy hắn, và với kết quả nào?

3. Người xứ Wales cũng cho rằng nếu nhìn vào đóm lửa ma trơi sẽ thấy gương mặt của người sắp chết.

4. 32 “Người mạnh sẽ như bã gai, việc làm của nó như đóm lửa; cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng có ai dập tắt”.