Nghĩa của từ òm bằng Tiếng Việt

òm
[òm]
(thông tục)Too.
Dở òm
Too bad.

Đặt câu với từ "òm"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "òm", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ òm, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ òm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chán òm.

2. Ừ, nhưng làm việc dở òm!

3. Uhm, dở òm

4. Tên dở òm.

5. Cảnh này xấu òm.

6. Tìm anh dễ òm.

7. Dễ òm, đúng không?

8. Bộ phim này chán òm!

9. Bộ đồ của anh xấu òm.

10. Và chúng thật sự dở òm.

11. Môt điều nữa là pin cũng dở òm.

12. Bả viết từng chi tiết chán òm trong cuộc đời bả vào đó.

13. Mẹ chắc là mẹ không có òm sòm quá thế chứ.

14. Một ông thứ ba cắt ngang cuộc hội thoại, tuyên bố: “Anh ta có bạn gái xấu òm”.

15. Nên định nghĩa thứ sáu là định nghĩa của Bắc Mỹ về từ " suck " ( dở òm ).

16. Nên định nghĩa thứ sáu là định nghĩa của Bắc Mỹ về từ "suck" (dở òm).

17. Nên, các cháu... nếu các cháu tin có ông Già Noel... như chú Billy đây... thì cứ mua đĩa hát dở òm của chú về nghe đi nhé.