Nghĩa của từ lixiviate|lixiviated|lixiviates|lixiviating bằng Tiếng Anh

verb

[lix·iv·i·ate || lɪk'sɪvɪeɪt]

treat with a solvent, remove the soluble matter from an insoluble substance (Chemistry)

Đặt câu với từ "lixiviate|lixiviated|lixiviates|lixiviating"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lixiviate|lixiviated|lixiviates|lixiviating", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lixiviate|lixiviated|lixiviates|lixiviating, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lixiviate|lixiviated|lixiviates|lixiviating trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh