Nghĩa của từ kayo|kayos bằng Tiếng Anh

noun

[kay·o || ‚keɪ'əʊ]

knock-out, final blow which ends a boxing match (Boxing)

Đặt câu với từ "kayo|kayos"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kayo|kayos", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kayo|kayos, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kayo|kayos trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Kayo sina John at Helen.

2. Kayo, put on the march.

3. Premier Wen shook hands with them and Kayo Fukushima. Premier Wen also affectionately touched her little sister's face, a moment Kayo Fukushima would never forget.

4. It was a quick kayo , and Wilbur was the new champ.

5. Reply to @jelayalipon ..ito nlang from BiggeningNakakaluka kayo😂😂😂😂.

6. Looking at forceful and vigorous brush strokes and characters in the letter, Kayo Fukushima was full of joy on her face.

7. On June 20 Kayo Fukushima, a student at the sixth grade of Koriyama City Elementary School Kon Tooru, Fukushima Prefecture, received a special gift from China.

8. Inang Laya (Becky Demetillo Abraham, Karina Constantino David) Babae lyrics: Kayo ba ang mga Maria Clara / Mga Hule at mga Sisa / Na di marunong na l

9. With the effort of all Kayo staffs, our products have been sold far to over 30 countries including Japan, American, Germany and have been widely accepted.

10. A month ago, Premier Wen Jiabao visited the disaster-stricken areas during his official visit to Japan. Kayo Fukushima and her little sister met Premier Wen.

11. Please sign up to enroll in this very special course led by a former student of Master Kayo of Kyoto, Japan, one of the first to perfect the technique of making shiny mo-ni.

12. Mr. Kikuchi knew that his daughter Kayo would want to see Towa and Melody, so on Monday the two of them set out to make the same journey across roads covered in thick mud.

13. Abante! Babae! Kayo ang palaban at tunay Palawakin ang inyong hanay Ang inyong kabayanihan ay walang kapantay Lumaban hanggang sa makamit ang tagumpay! - Alay ko ang Tulang ito para sa lahat ng mga Babae, higit lalo sa mga matatapang nating Kababaihan ngayong Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan

14. Mga Babae, kayo ba’y sadyang pang-kama? (Women, were you made for bed) Ang ating isip ay buksan (Let us open our minds) At lipuna’y pag-aralan, (and study the society) Ang nahubog ninyong isipan (your shaped/conditioned mentality) At tanggaping kayo’y mga libangan (and accept that you are for entertainment) Mga Babae, ito nga ba’y