Nghĩa của từ humect|humected|humecting|humects bằng Tiếng Anh

verb

wet; make damp; moisten; cause to become moist

Đặt câu với từ "humect|humected|humecting|humects"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "humect|humected|humecting|humects", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ humect|humected|humecting|humects, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ humect|humected|humecting|humects trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh