Đặt câu với từ "aan het einde"

1. Dit zou aan het einde van „zeven tijden” geschieden.

Điều này sẽ xảy ra vào cuối thời hạn “bảy kỳ”.

2. En nu, aan het einde, ben ik de armste.

Và khi ta trút hơi thở cuối cùng, ta lại là người nghèo nhất.

3. Voorspel begint meer aan het einde van het vorige orgasme.

Màn dạo đầu thật sự chỉ bắt đầu khi cực khoái kết thúc.

4. CONTROL is opgeheven aan het einde van de Koude Oorlog.

CONTROL bị giải thể vào cuối thời Chiến Tranh Lạnh.

5. Aan het einde van de oorlog vroeg president Heber J.

Khi chiến tranh gần chấm dứt, Chủ Tịch Heber J.

6. Voorgestelde antwoorden worden aan het einde van een gesprekspagina weergegeven.

Trả lời đề xuất được liệt kê ở cuối trang cuộc trò chuyện.

7. De prijs zou aan het einde van de hal moeten zijn.

Phần thưởng ở cuối hành lang.

8. (b) Wat zal er aan het einde van de duizend jaar gebeuren?

(b) Điều gì xảy ra cuối hạn một ngàn năm?

9. Aan het einde van de dag is ze net een gedroogde pruim.

đến cuối ngày, con bé cứ như quả mận khô vậy.

10. (Aan het einde van deze les staat een opsomming van mogelijke antwoorden.)

(Một bản liệt kê được gồm vào cuối bài học với một số câu trả lời có thể có được).

11. Aan het einde van dat schooljaar verhuisde Britny, maar we hielden contact.

Vào cuối năm học đó, Britny dọn đi, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc.

12. Waarom wil je niet dat je familie je steunt aan het einde?

Tại sao anh cứ từ chối ko cho người thân ở đây vào ngày cuối cùng của anh?

13. De bank zal aan het einde van de maand de zaak sluiten.

Ngân hàng sẽ tịch biên vào cuối tháng.

14. Aan het einde van de productie in 1951 waren 1182 toestellen gebouwd.

Đến khi kết thúc sản xuất vào năm 1951, tổng cộng đã có 1.182 chiếc được chế tạo.

15. Dat is de naam waarbij de Heer ons aan het einde zal noemen.

Chúa sẽ kêu gọi chúng ta bằng danh xưng đó vào ngày sau cùng.

16. Maar ik wed dat er goud is aan het einde van die regenboog.

Nhưng tôi cá là có vàng ở đó đấy.

17. Wat zal er aan het einde van de duizend jaar met opstandelingen gebeuren?

Điều gì sẽ xảy ra cho những người chống đối lúc mãn hạn một ngàn năm?

18. Aan het einde van het Oligoceen was het Bekken van Parijs continentaal geworden.

Cuối thế Oligocen, bồn Paris trở thành lục địa.

19. Nelson Mandela is aan het einde gekomen van zijn lange wandeling naar vrijheid.

Nelson Mandela đã bước những bước cuối cùng trên hành trình dài đi tới tự do.

20. Aan het einde van het Krijt hebben we er dus nog 7 over.

Thế nên khi nói về kết thức kỉ băng hà của chúng ta, chúng ta còn 7 con.

21. " Aglet... een plastic of metalen buis die aan het einde zit van een schoenveter. "

" Aglet... môt ống nhựa hoặc kim loại dùng để cột dây giày "

22. Aan het einde van de burgeroorlog had Grants leger Lee's leger omsingeld bij Appomattox.

vào cuối cuộc nội chiến, quân đội của tướng Grant đã đánh bại quân của tướng Lee tại Appomattox.

23. Aan het einde van het seizoen stond zij als nummer 28 op de wereldranglijst.

Với chiến thắng tại chung kết, cô đã vươn lên thứ hạng thế giới số 28.

24. (b) Hoe lang duurden de 69 „weken”, en wat gebeurde er aan het einde ervan?

b) 69 “tuần-lễ” dài bao lâu, và điều gì xảy ra khi những tuần lễ đó chấm dứt?

25. Aan het einde van de 2e eeuw v.Chr. werd de streek veroverd door de Romeinen.

Đến thế kỷ thứ 2 CE, lãnh thổ đã bị người La Mã chinh phục.

26. Aan het einde van de introductieperiode wordt bij gebruikers de volledige abonnementsprijs in rekening gebracht.

Khi kết thúc thời gian chào hàng, người dùng sẽ bị tính giá cho gói đăng ký đầy đủ.

27. Aan het einde van de vergadering vraagt zuster Ramirez haar secretaresse de notulen samen te vatten.

Vào cuối buổi họp, chị Ramirez yêu cầu thư ký của chị tóm tắt biên bản.

28. ́Nu bij OURS hadden ze aan het einde van de rekening, " Franse, muziek, EN WASSEN - extra. " ́

" Bây giờ chúng ta đã có sự kết thúc của hóa đơn, " Pháp, âm nhạc, và rửa - thêm ". ́

29. Aan het einde van de oorlog, waren er nog slechts 30 van deze klassieke dansers in leven.

Vào cuối chiến tranh, chỉ có 30 trong số các vũ công cổ điển vẫn còn sống.

30. Aan het einde van de wedloop zullen allen die hem met succes hebben uitgelopen een prijs ontvangen.

Vào cuối cuộc chạy đua tất cả những ai chạy đến đích sẽ nhận được một giải thưởng.

31. En aan het einde van de duizend jaar zal Satan totaal vermorzeld worden. — Openbaring 20:7-10.

Và vào cuối thời đại một ngàn năm, Sa-tan sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn (Khải-huyền 20:7-10).

32. Zijn contract werd aan het einde van het seizoen niet verlengd en hij werd een vrije speler.

Kết thúc mùa giải, hợp đồng của anh hết hạn và anh trở thành cầu thủ tự do.

33. Aan het einde van de duizend jaar zal God „alles [zijn] voor iedereen” (1 Korinthiërs 15:28).

Cuối một ngàn năm, Đức Chúa Trời sẽ “làm muôn sự trong muôn sự” (1 Cô-rinh-tô 15:28).

34. Want aan het einde van de dag ben jij een tuin roos, en die teef is onkruid.

Bởi vì ngươi là một bông hồng xinh đẹp trong vườn, còn con quỷ đó chỉ là một cọng cỏ.

35. 12 Een van de studieperiodes met de kleintjes kan aan het einde van de dag worden gehouden.

12 Một trong những buổi học ngắn với các con còn nhỏ có thể là vào cuối ngày.

36. Dit soort krekelgeluid is zeer karakteristiek voor fuserende zwarte gaten -- de toon gaat aan het einde omhoog.

Bây giờ âm thanh líu lo đấy rất đặc trưng khi hố đen nhập vào nhau và âm thanh đó rung rinh vào phút cuói.

37. 1. (a) Wat was de situatie in Israël aan het einde van de tocht door de wildernis?

1. a) Tình hình trong dân Y-sơ-ra-ên vào lúc cuối chuyến đi lang thang trong đồng vắng là như thế nào?

38. Vrouwen waren aan het einde van de 19e eeuw twee dagen per week bezig met de was.

Phụ nữ, hồi cuối thế kỷ 19, mất hai ngày một tuần để giặt giũ.

39. De bekende Vlaming die aan het einde van de minuut nog aan de beurt is, heeft gewonnen.

Bài luận văn của ông, được nộp vào phút cuối, đã giành giải.

40. We vergeleken ontspanning met het toetje aan het einde van een maaltijd — zoet, maar niet het hoofdgerecht.

Chúng tôi coi nó như món tráng miệng—ngon và ngọt nhưng không phải là món ăn chính.

41. Moeder, welk probleem is zo ernstig dat het niet tot aan het einde van een dans kan wachten?

có chuyệnn gì gấp gáp mà không thể chờ để kết thúc một điệu nhảy vậy?

42. Aan het einde van de laatste lezing las de gastspreker een ontroerende mededeling van het Besturende Lichaam voor.

Vào cuối bài giảng bế mạc, diễn giả quan khách đọc một lời thông báo cảm động do Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương chuẩn bị.

43. Het ministerie voorspelde dat dit aantal aan het einde van de winter naar 4 miljoen zou kunnen stijgen.

Bộ nông nghiệp dự đoán rằng thiệt hại về vật nuôi có thể đạt đến 4 triệu trước khi kết thúc mùa đông.

44. Als je nu eens in het kamertje aan het einde van de tent kijkt, zie je een kist.

Nếu em nhìn bên trong cái buồng nhỏ ở cuối lều, em có thể thấy một cái hòm hay rương.

45. Aan het einde sla ik met mijn hand tegen de stok om de vogel uit evenwicht te brengen.

Giơ tay lên đập vào cây gậy thăng bằng để bật con chim bồ câu lên trời

46. Aan het einde van de ceremonie zat mijn paar zo dicht tegen elkaar aan alsof zij de pasgehuwden waren.

Vào cuối buổi lễ, họ đã ngồi gần nhau thể như họ là cặp vợ chồng mới cưới.

47. • Zullen er betrouwbare personen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de orde tot aan het einde wordt gehandhaafd?

• Sẽ có những người đáng tin cậy để bảo đảm trật tự cho đến cuối không?

48. Anderen die hoopten aan het einde van de maaltijd overgebleven voedsel op te halen, kunnen daar ook geweest zijn.

Hoặc còn có những người khác nữa hy vọng nhặt đồ ăn thừa sau bữa tiệc.

49. AAN het einde van de achttiende eeuw ontstond er overal in Europa belangstelling voor het verbreiden van het evangelie.

Cuối thế kỷ 18, phong trào truyền bá Phúc âm bắt đầu nổi lên khắp Âu châu.

50. Aan het einde van een lange, hete dag konden gezinsleden onder hun vijgenboom zitten en van elkaars omgang genieten.

Vào cuối một ngày nóng và dài, mọi người trong gia đình có thể ngồi dưới cây vả và vui vẻ trò chuyện.

51. Aan het einde van dat vers worden kooplieden beschreven die een „krappe efa-maat”, oftewel een te kleine maat, hanteren.

Phần cuối câu đó miêu tả các nhà buôn dùng “lường non”, tức lường thiếu.

52. Aan het einde van zijn tweede aanval schilderde hij Job af als schuldig aan afval, omkoperij en bedrog (Job hfdst.

Ông kết luận cuộc tấn công thứ nhì bằng cách mô tả Gióp như một kẻ bội đạo, ăn hối lộ và lừa dối (Gióp, đoạn 15).

53. In plaats daarvan zal de geschiedenis van de koning van het noorden tot aan het einde door oorlog gekenmerkt zijn.

Thay vì thế, sẽ luôn luôn có giặc giã trong suốt lịch sử của vua phương bắc cho đến lúc cuối cùng.

54. Aan het einde van die oorlog bouwde de „koning” die zijn plaats innam, een machtig rijk buiten zijn eigen grenzen op.

Vào cuối thế chiến đó, “vua” kế vị đã tạo lập một đế quốc hùng mạnh ở ngoài biên giới mình.

55. Aan het einde van zijn bezoek aan Welfare Square overhandigde hij de manager daar een kleine, rode envelop — een ‘rood zakje’.

Vào lúc kết thúc chuyến tham quan của ông ở Welfare Square, ông đã đưa cho vị quản lý ở đó một phong bì nhỏ màu đỏ này—một “bao lì xì.”

56. Videoadvertenties bestaan uit video-advertentiemateriaal dat voorafgaand aan, in het midden van, of aan het einde van de content wordt afgespeeld.

Quảng cáo video bao gồm một quảng cáo video được phát trước, giữa hoặc cuối nội dung.

57. Als u zich opnieuw afmeldt, worden uw gegevens aan het einde van de kalendermaand uit sets groepen met vergelijkbare apps verwijderd.

Nếu bạn chọn không tham gia một lần nữa, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khỏi các nhóm ứng dụng ngang hàng vào cuối tháng dương lịch.

58. We berekenen uw inkomsten dan op basis van de wisselkoers van dollar naar euro die gold aan het einde van 14 augustus.

Khi đó chúng tôi sẽ tính toán thu nhập của bạn bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái từ đồng đô la sang đồng euro của cuối ngày 14 tháng 8.

59. Wat was ik blij aan het einde van die zes maanden opsluiting te zien dat twee van mijn medegevangenen de waarheid aanvaardden!

Cuối sáu tháng tù đó, tôi vui mừng biết bao khi thấy hai bạn tù nhận lẽ thật!

60. Aan het einde van zijn aardse bediening ‘voer Elia in een storm ten hemel’ (2 Koningen 2:11) en werd hij opgenomen.

Vào lúc kết thúc giáo vụ trên trần thế của mình, Ê Li “lên trời trong một cơn gió lốc” (2 Các Vua 2:11) và được cất lên.

61. En voldeed de Spaanse griep, waardoor de wereld aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd getroffen, niet aan een dergelijke beschrijving?

Phải chăng bệnh cúm Y-pha-nho đã hoành-hành trên thế-giới vào cuối Thế-chiến thứ nhất là đúng theo sự miêu tả đó?

62. Aan het einde van de bijeenkomst schreef Maria zich in voor een cursus om haar te helpen bij het vinden van een baan.

Vào cuối buổi họp devotional, Maria gia nhập một nhóm người để giúp chị tìm việc làm.

63. En bij het lintjesknippen aan het einde van de zomer wanneer ze de boerenmarkt openen voor het grote publiek is dat het eindexamen.

Và buổi lễ cắt băng khánh thành ở cuối mùa hè khi khu chợ đã được xây dựng và mở cửa cho công chúng, đó là kỳ thi cuối kỳ.

64. Twaalf mannen werden uitgezonden om het land te verspieden, en aan het einde van veertig dagen keerden ze terug om verslag uit te brengen.

Mười hai người nam được sai đi do thám xứ, và sau 40 ngày, họ trở về báo cáo.

65. Om een prokaryote cel vanbinnen te bezichtigen zou je jezelf honderden keren kleiner moeten maken dan de punt aan het einde van deze zin.

Để khám phá một tế bào nhân sơ, bạn phải thu mình nhỏ hơn dấu chấm ở cuối câu này hàng trăm lần.

66. ONGEVEER vanaf het midden tot aan het einde van de tweede eeuw van onze gewone tijdrekening verschenen de kerkleiders die men nu Apologeten noemt.

TỪ KHOẢNG giữa thế kỷ thứ hai công nguyên cho đến đến cuối thế kỷ, có những giáo sĩ mà ngày nay người ta gọi là các vị Biện giải cho tôn giáo.

67. Aan het einde van zijn regering verdedigden Spaanse troepen hun Amerikaanse gebieden met succes tegen een enorme Britse invasie tijdens de Jenkins’ Ear War.

Cuối cùng, vào cuối triều đại của ông quân Tây Ban Nha cũng đã bảo vệ thành công thuộc địa Mĩ sau một cuộc xâm lược lớn của Anh trong Chiến tranh Jenkins' Ear.

68. Aan het einde van de 19de eeuw maakten mensen zich zorgen over camera's, die opeens draagbaarder waren dan ooit tevoren, en roddelartikelen in kranten.

Cuối những năm 1800, mọi người lo lắng về máy ảnh, thứ đột nhiên dễ mang theo hơn trước, và các mục tin lá cải trên báo.

69. Aan het einde van het inspirerende oratorium Messiah componeerde Händel prachtige muziek bij de woorden van de apostel Paulus die zich verheugen over de opstanding.

Vào cuối vở nhạc kịch đầy soi dẫn Đấng Mê Si, Handel soạn thành ca khúc tuyệt vời gồm có những lời đầy hân hoan của Sứ Đồ Phao Lô về Sự Phục Sinh.

70. Als u het segment Dag toepast op uw zoekwoordrapporten, rapporteert Google Ads dagelijkse waarden die aangeven wat uw score aan het einde van elke dag was.

Nếu bạn áp dụng phân đoạn "Ngày" cho báo cáo từ khóa, Google Ads sẽ báo cáo giá trị hàng ngày phản ánh điểm số vào cuối mỗi ngày.

71. Markus 13:24 doelt dus op „die verdrukking”, niet de door de Romeinen veroorzaakte verdrukking, maar Jehovah’s machtige daad aan het einde van het huidige samenstel.

Do đó, Mác 13:24 nói về “kỳ tai-nạn [ấy]”, không phải tai nạn dấy lên bởi quân La Mã, nhưng hành động mạnh mẽ của Đức Giê-hô-va khi hệ thống hiện tại kết liễu.

72. De hieruit voortvloeiende onkosten voor medische behandeling deden een aanslag op mijn financiële middelen, en ik zou pas aan het einde van de maand weer geld krijgen.

Tiền thuốc thang làm cạn tài chánh, và tôi phải chờ đến cuối tháng mới có thêm.

73. Johannes Chrysostomus, die aan het einde van de vierde eeuw leefde, schreef dat „de Duivel het niet zal wagen een huis te naderen waar een evangelie ligt”.

Ông John Chrysostom, sống vào cuối thế kỷ thứ tư, viết: “Quỷ [Sa-tan] không dám bén mảng đến nhà nào có cuốn Phúc âm”.

74. Als je je opslagmogelijkheid opzegt of als je opslagmogelijkheid afloopt, wordt de opslaglimiet aan het einde van de betalingscyclus teruggebracht naar het gratis niveau van elk product.

Nếu bạn hủy gói bộ nhớ hoặc khi gói bộ nhớ hết hạn, hạn mức bộ nhớ của bạn sẽ được đặt lại về mức miễn phí cho mỗi sản phẩm ở cuối chu kỳ thanh toán.

75. De kaart van Port au- Prince aan het einde van 2009 was niet helemaal wat het zou kunnen zijn, niet zo goed als de kaart van Californië.

Bản đồ của Port au- Prince ở phía cuối cùng của năm 2009 không đầy đủ các chi tiết, không được tốt như bản đồ của California.

76. Aan het einde van het forum volgden alle deelnemers de traditie van het bijwonen van de UEFA Champions League-finale 2014/2015 in het Olympisch stadion in Berlijn.

Vào cuối buổi Diễn đàn, Tất cả thành viên tham dự xem trận Chung kết UEFA Champions League mùa bóng 2014/2015 tại Sân vận động Olympic, Berlin.

77. Ningbo was een van de vijf Chinese havens die werden geopend door het Verdrag van Nanjing in 1842, aan het einde van de Opiumoorlog tussen Engeland en China.

Hạ Môn là một trong 5 cảng nhượng quyền từ Trung Quốc nằm trong Hiệp ước Nam Kinh ký kết cuối năm 1842 khi kết thúc Chiến tranh Nha phiến giữa Anh và Trung Quốc.

78. Aan het einde van de 19e eeuw was er een onderaards gangenstelsel aangelegd dat tijdens de slag dienstdeed als werkplaats, munitieopslag, hospitaal en rustplaats voor de Franse troepen.

Cuối thế kỷ thứ 19, một hệ thống ngầm dưới mặt đất đã được xây dựng để làm công binh xưởng, bệnh viện, và cả doanh trại cho quân Pháp.

79. Toen hij aan het einde van de oorlog vrijkwam, woog hij nog maar 32 kilo, had een gebroken kaak en neus en leed aan dysenterie, ringworm en malaria.

Khi chiến tranh chấm dứt và anh được thả ra, anh chỉ cân nặng 32 ký, bị gẫy xương hàm và mũi, đồng thời bị bệnh lỵ, bệnh nấm da và bệnh sốt rét.

80. De bijbel onthult dat Jezus die autoriteit ontving aan het einde van de profetische „zeven tijden” — „de bestemde tijden der natiën” — in 1914 (Daniël 4:16, 17; Lukas 21:24).

Kinh Thánh tiết lộ rằng Chúa Giê-su đã nhận quyền đó vào cuối “bảy kỳ” theo nghĩa tiên tri—tức “các kỳ dân ngoại”—vào năm 1914.