Đặt câu với từ "aan het einde"

1. Dit zou aan het einde van „zeven tijden” geschieden.

2. En nu, aan het einde, ben ik de armste.

3. Voorspel begint meer aan het einde van het vorige orgasme.

4. CONTROL is opgeheven aan het einde van de Koude Oorlog.

5. Aan het einde van de oorlog vroeg president Heber J.

6. Voorgestelde antwoorden worden aan het einde van een gesprekspagina weergegeven.

7. De prijs zou aan het einde van de hal moeten zijn.

8. (b) Wat zal er aan het einde van de duizend jaar gebeuren?

9. Aan het einde van de dag is ze net een gedroogde pruim.

10. (Aan het einde van deze les staat een opsomming van mogelijke antwoorden.)

11. Aan het einde van dat schooljaar verhuisde Britny, maar we hielden contact.

12. Waarom wil je niet dat je familie je steunt aan het einde?

13. De bank zal aan het einde van de maand de zaak sluiten.

14. Aan het einde van de productie in 1951 waren 1182 toestellen gebouwd.

15. Dat is de naam waarbij de Heer ons aan het einde zal noemen.

16. Maar ik wed dat er goud is aan het einde van die regenboog.

17. Wat zal er aan het einde van de duizend jaar met opstandelingen gebeuren?

18. Aan het einde van het Oligoceen was het Bekken van Parijs continentaal geworden.

19. Nelson Mandela is aan het einde gekomen van zijn lange wandeling naar vrijheid.

20. Aan het einde van het Krijt hebben we er dus nog 7 over.

21. " Aglet... een plastic of metalen buis die aan het einde zit van een schoenveter. "

22. Aan het einde van de burgeroorlog had Grants leger Lee's leger omsingeld bij Appomattox.

23. Aan het einde van het seizoen stond zij als nummer 28 op de wereldranglijst.

24. (b) Hoe lang duurden de 69 „weken”, en wat gebeurde er aan het einde ervan?

25. Aan het einde van de 2e eeuw v.Chr. werd de streek veroverd door de Romeinen.

26. Aan het einde van de introductieperiode wordt bij gebruikers de volledige abonnementsprijs in rekening gebracht.

27. Aan het einde van de vergadering vraagt zuster Ramirez haar secretaresse de notulen samen te vatten.

28. ́Nu bij OURS hadden ze aan het einde van de rekening, " Franse, muziek, EN WASSEN - extra. " ́

29. Aan het einde van de oorlog, waren er nog slechts 30 van deze klassieke dansers in leven.

30. Aan het einde van de wedloop zullen allen die hem met succes hebben uitgelopen een prijs ontvangen.

31. En aan het einde van de duizend jaar zal Satan totaal vermorzeld worden. — Openbaring 20:7-10.

32. Zijn contract werd aan het einde van het seizoen niet verlengd en hij werd een vrije speler.

33. Aan het einde van de duizend jaar zal God „alles [zijn] voor iedereen” (1 Korinthiërs 15:28).

34. Want aan het einde van de dag ben jij een tuin roos, en die teef is onkruid.

35. 12 Een van de studieperiodes met de kleintjes kan aan het einde van de dag worden gehouden.

36. Dit soort krekelgeluid is zeer karakteristiek voor fuserende zwarte gaten -- de toon gaat aan het einde omhoog.

37. 1. (a) Wat was de situatie in Israël aan het einde van de tocht door de wildernis?

38. Vrouwen waren aan het einde van de 19e eeuw twee dagen per week bezig met de was.

39. De bekende Vlaming die aan het einde van de minuut nog aan de beurt is, heeft gewonnen.

40. We vergeleken ontspanning met het toetje aan het einde van een maaltijd — zoet, maar niet het hoofdgerecht.

41. Moeder, welk probleem is zo ernstig dat het niet tot aan het einde van een dans kan wachten?

42. Aan het einde van de laatste lezing las de gastspreker een ontroerende mededeling van het Besturende Lichaam voor.

43. Het ministerie voorspelde dat dit aantal aan het einde van de winter naar 4 miljoen zou kunnen stijgen.

44. Als je nu eens in het kamertje aan het einde van de tent kijkt, zie je een kist.

45. Aan het einde sla ik met mijn hand tegen de stok om de vogel uit evenwicht te brengen.

46. Aan het einde van de ceremonie zat mijn paar zo dicht tegen elkaar aan alsof zij de pasgehuwden waren.

47. • Zullen er betrouwbare personen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de orde tot aan het einde wordt gehandhaafd?

48. Anderen die hoopten aan het einde van de maaltijd overgebleven voedsel op te halen, kunnen daar ook geweest zijn.

49. AAN het einde van de achttiende eeuw ontstond er overal in Europa belangstelling voor het verbreiden van het evangelie.

50. Aan het einde van een lange, hete dag konden gezinsleden onder hun vijgenboom zitten en van elkaars omgang genieten.

51. Aan het einde van dat vers worden kooplieden beschreven die een „krappe efa-maat”, oftewel een te kleine maat, hanteren.

52. Aan het einde van zijn tweede aanval schilderde hij Job af als schuldig aan afval, omkoperij en bedrog (Job hfdst.

53. In plaats daarvan zal de geschiedenis van de koning van het noorden tot aan het einde door oorlog gekenmerkt zijn.

54. Aan het einde van die oorlog bouwde de „koning” die zijn plaats innam, een machtig rijk buiten zijn eigen grenzen op.

55. Aan het einde van zijn bezoek aan Welfare Square overhandigde hij de manager daar een kleine, rode envelop — een ‘rood zakje’.

56. Videoadvertenties bestaan uit video-advertentiemateriaal dat voorafgaand aan, in het midden van, of aan het einde van de content wordt afgespeeld.

57. Als u zich opnieuw afmeldt, worden uw gegevens aan het einde van de kalendermaand uit sets groepen met vergelijkbare apps verwijderd.

58. We berekenen uw inkomsten dan op basis van de wisselkoers van dollar naar euro die gold aan het einde van 14 augustus.

59. Wat was ik blij aan het einde van die zes maanden opsluiting te zien dat twee van mijn medegevangenen de waarheid aanvaardden!

60. Aan het einde van zijn aardse bediening ‘voer Elia in een storm ten hemel’ (2 Koningen 2:11) en werd hij opgenomen.

61. En voldeed de Spaanse griep, waardoor de wereld aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd getroffen, niet aan een dergelijke beschrijving?

62. Aan het einde van de bijeenkomst schreef Maria zich in voor een cursus om haar te helpen bij het vinden van een baan.

63. En bij het lintjesknippen aan het einde van de zomer wanneer ze de boerenmarkt openen voor het grote publiek is dat het eindexamen.

64. Twaalf mannen werden uitgezonden om het land te verspieden, en aan het einde van veertig dagen keerden ze terug om verslag uit te brengen.

65. Om een prokaryote cel vanbinnen te bezichtigen zou je jezelf honderden keren kleiner moeten maken dan de punt aan het einde van deze zin.

66. ONGEVEER vanaf het midden tot aan het einde van de tweede eeuw van onze gewone tijdrekening verschenen de kerkleiders die men nu Apologeten noemt.

67. Aan het einde van zijn regering verdedigden Spaanse troepen hun Amerikaanse gebieden met succes tegen een enorme Britse invasie tijdens de Jenkins’ Ear War.

68. Aan het einde van de 19de eeuw maakten mensen zich zorgen over camera's, die opeens draagbaarder waren dan ooit tevoren, en roddelartikelen in kranten.

69. Aan het einde van het inspirerende oratorium Messiah componeerde Händel prachtige muziek bij de woorden van de apostel Paulus die zich verheugen over de opstanding.

70. Als u het segment Dag toepast op uw zoekwoordrapporten, rapporteert Google Ads dagelijkse waarden die aangeven wat uw score aan het einde van elke dag was.

71. Markus 13:24 doelt dus op „die verdrukking”, niet de door de Romeinen veroorzaakte verdrukking, maar Jehovah’s machtige daad aan het einde van het huidige samenstel.

72. De hieruit voortvloeiende onkosten voor medische behandeling deden een aanslag op mijn financiële middelen, en ik zou pas aan het einde van de maand weer geld krijgen.

73. Johannes Chrysostomus, die aan het einde van de vierde eeuw leefde, schreef dat „de Duivel het niet zal wagen een huis te naderen waar een evangelie ligt”.

74. Als je je opslagmogelijkheid opzegt of als je opslagmogelijkheid afloopt, wordt de opslaglimiet aan het einde van de betalingscyclus teruggebracht naar het gratis niveau van elk product.

75. De kaart van Port au- Prince aan het einde van 2009 was niet helemaal wat het zou kunnen zijn, niet zo goed als de kaart van Californië.

76. Aan het einde van het forum volgden alle deelnemers de traditie van het bijwonen van de UEFA Champions League-finale 2014/2015 in het Olympisch stadion in Berlijn.

77. Ningbo was een van de vijf Chinese havens die werden geopend door het Verdrag van Nanjing in 1842, aan het einde van de Opiumoorlog tussen Engeland en China.

78. Aan het einde van de 19e eeuw was er een onderaards gangenstelsel aangelegd dat tijdens de slag dienstdeed als werkplaats, munitieopslag, hospitaal en rustplaats voor de Franse troepen.

79. Toen hij aan het einde van de oorlog vrijkwam, woog hij nog maar 32 kilo, had een gebroken kaak en neus en leed aan dysenterie, ringworm en malaria.

80. De bijbel onthult dat Jezus die autoriteit ontving aan het einde van de profetische „zeven tijden” — „de bestemde tijden der natiën” — in 1914 (Daniël 4:16, 17; Lukas 21:24).