Đặt câu với từ "aan hem"

1. En aan hem.

2. Twijfel knaagt steeds aan hem.

3. Damien is erg aan hem gehecht.

4. Blijf aan hem plakken zoals lijm!

5. Ze is erg toegewijd aan hem.

6. Heb je je eer aan hem gegeven?

7. Qutuz waarschuwde hen tegen verraad aan hem.

8. De noodprocedures waren aan hem niet besteed!

9. Ik zou nooit mijn auto aan hem uitlenen.

10. Volgens mij ontbreekt er het nodige aan hem.

11. 17 De herinnering aan hem vergaat van de aarde

12. Vond hij dat zij niet aan hem onderworpen was?

13. Ik geef elke dag jouw vooruitgang aan hem door.

14. Ik dacht constant aan hem, zelfs tijdens de vergaderingen.

15. Dat heeft iedereen, zeker ik, aan hem te danken.

16. Misschien kan ze niet aan hem: dat is niet zo.

17. + Aan hem komt de eer toe, voor altijd en eeuwig.

18. Samantha: Nee, hij zei dat die aan hem gegeven was.

19. En door te bidden kun jij alles aan hem vertellen.

20. Dat je dat geld van pastoor Bob aan hem gaf...

21. Je hoort het niet aan hem, maar het is waar.

22. Er werden altaren en tempels gebouwd en offers aan hem gebracht.

23. De arts vroeg aan hem: „En ben je het hiermee eens?”

24. Moet ik nog iets weten... voor ik lichaamloos aan hem ben overgeleverd?

25. Ik raakte emotioneel aan hem gehecht en mijn leven draaide om hem.

26. David redeneerde dat het niet aan hem was om in te grijpen.

27. Wat is er mis mee om Gao's terrein aan hem te geven?

28. Er is iets verdrietigs aan hem, dat schrikt me een beetje af.

29. Twee profeten uit het Oude Testament, Mozes en Elia, verschenen aan Hem.

30. Ik antwoordde dat een engel van God het aan hem had geopenbaard.

31. Je ziet het niet aan hem, maar deze hond heeft veel in zich.

32. 44 Hij zal aan jou lenen, maar jij zult niets aan hem lenen.

33. 11 Toen verscheen Jehovah’s* engel aan hem, aan de rechterkant van het reukofferaltaar.

34. We hebben Jehovah’s hulp nodig om onze opdracht aan hem na te komen.

35. Dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat wij ons leven aan hem opdragen.

36. Maar die man kan ons...... geen onderdak of eten geven.We hebben niets aan hem

37. In plaats daarvan legde ze onbeschroomd maar respectvol aan hem uit wat de feiten waren.

38. Doen wij dit, dan tonen wij onze oprechte toewijding aan hem als de Universele Soeverein.

39. Door dat te doen, tonen we onze oprechte toewijding aan hem als de Universele Soeverein.

40. Vele jaren daarvoor had Jakobs broer Esau zijn eerstgeboorterecht aan hem verkwanseld voor een linzegerecht.

41. „Geeft aan allen wat hun toekomt: aan hem die vraagt om de belasting, de belasting.”

42. En dus pakte de Dood een steen uit de rivier en gaf die aan hem.

43. Satan trok de beweegreden in twijfel waarmee Jehovah’s schepselen zich aan Hem onderwierpen en Hem dienden.

44. „Niemand sloeg de hand aan hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen.” — JOHANNES 7:30.

45. Nu, hiervoor God, deze heilige pater dominee, is Al onze hele stad veel gebonden aan hem.

46. Ik ben vastbesloten loyaal aan hem te blijven, maar gevoelens van eenzaamheid maken me vaak neerslachtig.”

47. (Psalm 65:2) Spreek tot Jehovah over de kwestie, en laat het dan verder aan hem over.

48. 16 En voorts, Ik zal een teken stellen aan hem die tegen u en uw nageslacht strijdt.

49. Jullie hebben Savage niet gepakt, maar jezelf en je krachten aan hem onthuld, waardoor het verrassingselement weg is.

50. Het was een Israëliet dus toegestaan zulke dieren aan hem te geven of te verkopen (Deuteronomium 14:21).

51. " Luister naar reden, wil je? ", Zei de Invisible Man, vasthouden aan hem, ondanks een stampende in de ribben.

52. + 3 Je zult niet aan zijn greep ontkomen, want je zult beslist gevangen worden en aan hem overgeleverd worden.

53. Zijn brede glimlach was zo ontwapenend dat mijn vrouw een butterscotchsnoepje uit haar tas opdiepte en dat aan hem gaf.

54. Geeft aan allen wat hun toekomt: aan hem die vraagt om de belasting, de belasting” (Romeinen 13:1, 5-7).

55. Hij wist dat zij loyaal aan hem waren en hij zag vol mededogen de zwakheden voorbij van degenen die onvolmaakt waren.

56. Zij kan aan hem ontsnappen wanneer haar herinneringen aan haar vorige leven terugkeren en ze de godin Isis om hulp vraagt.

57. The Times had een artikel van een halve pagina aan hem gewijd, kostbare ruimte natuurlijk voor een krant van dat niveau.

58. Ook wij moeten onwankelbaar trouw blijven aan Jehovah en zijn rechtvaardige maatstaven, of onze familieleden nu loyaal aan hem zijn of niet.

59. En toch was er maar een vrouw aan hem, en die vrouw was het eind van Irene Adler, van dubieuze en twijfelachtige geheugen.

60. Kham vond dat het woord „God” de verplichting oplegde tot werkelijke uitingen van die dankbaarheid en ook tot onderwerping aan Hem wegens Zijn positie.

61. 4 Eén broeder verspreidde twee tijdschriften bij een man, maar dacht niet meer aan hem, in de mening dat hij niet werkelijk geïnteresseerd was.

62. 4 Ook de eerste opbrengst* van je graan, je nieuwe wijn, je olie en de eerste wol van je schapen moet je aan hem geven.

63. In februari 1834 openbaarde de Heer aan hem dat hij een groep heiligen bijeen moest brengen, waarmee hij naar Jackson County in Missouri moest optrekken.

64. Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.

65. Op Gods bevel verlaat Abram de Chaldeeuwse stad Ur en wordt een tentbewoner in een land dat Jehovah belooft aan hem en zijn nakomelingen te geven.

66. In het heiligdom van de stormgod Baäl-Hadad zijn 17 stenen ankers gevonden die daar ongetwijfeld door zeelieden die hun veilige terugkeer aan hem toeschreven, als geloftegeschenk zijn achtergelaten.

67. Bovendien geeft de bijbel ons de verzekering dat wanneer wij iets aan een behoeftige geven, God dit beschouwt als een gunst die aan hem wordt betoond. — Spreuken 19:17.

68. 10 Toen de volmaakte vrouw als zijn hulp en tegenhanger aan hem voorgesteld werd, drukten zijn woorden volledige tevredenheid uit: „Dit is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees.”

69. “Zoals een eens verbannen koning bij zijn terugkeer zijn ontrouwe vazallen en onderdanen zal straffen, zo zal God op dezelfde wijze handelen wanneer de gelovige weigert zijn dienst aan Hem te verlenen”.

70. Maar later tijdens het banket werd de „gelaatskleur [van de koning] aan hem veranderd, en zijn eigen gedachten joegen hem schrik aan, en zijn heupgewrichten werden slap en zelfs zijn knieën sloegen tegen elkaar”.

71. Philippos marcheerde eerst naar Thebe, dat zich overgaf aan hem; hij verdreef de Thebaanse leiders die zich tegen hem hadden verzet, riep de pro-Macedonische Thebanen die vroeger verbannen waren terug, en installeerde een Macedonisch garnizoen.

72. 25 Als een van je broeders tot armoede vervalt en iets van zijn bezit moet verkopen, dan moet een terugkoper die nauw aan hem verwant is, komen om terug te kopen wat zijn broeder heeft verkocht.

73. Er was een engel aan hem en de zoons van Mosiah verschenen en ‘hij daalde als het ware in een wolk neer; en hij sprak als het ware met de stem des donders’ (Mosiah 27:11).

74. Als het ware met palmtakken zwaaiend begroeten wij eensgezind God als de Universele Soeverein en belijden vreugdevol ten overstaan van hemel en aarde dat ’wij onze redding te danken hebben’ aan hem en zijn Zoon, het Lam, Jezus Christus.

75. De stervende patriarch Jakob profeteerde over deze toekomstige regeerder door te zeggen: „De scepter zal van Juda niet wijken, noch de gebiedersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt; en aan hem zal de gehoorzaamheid der volken behoren.” — Genesis 49:10.

76. Het is voor God van belang dat we één zijn — verbondsdochters vereend in de verscheidenheid van ons individuele leven11 die alles willen leren wat nodig is om weer bij Hem terug te keren, als deel van zijn eeuwige gezin aan Hem verzegeld.

77. Toen hij zich aan de oever van de rivier de Hiddekel bevond, verscheen er een engel aan hem die zei: „Ik ben gekomen om u te doen onderscheiden wat uw volk in het laatst der dagen zal overkomen, want het visioen is nog voor de toekomende dagen” (Daniël 10:14).

78. In Psalm 8:3, 4 gaf David uiting aan het ontzag dat hij voelde: „Wanneer ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij hebt bereid, wat is dan de sterfelijke mens dat gij aan hem denkt, en de zoon van de aardse mens dat gij voor hem zorgt?”

79. God verscheen aan hem en gebood: „Trek weg uit uw land en van uw bloedverwanten vandaan en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u zal tonen; en ik zal u tot een grote natie maken en u zegenen en ik wil uw naam groot maken; en bewijs een zegen te zijn.

80. Paulus schreef: „Aan degene nu die overeenkomstig zijn kracht die in ons werkzaam is, overvloedig veel meer kan doen dan alles wat wij vragen of waarvan wij ons een denkbeeld kunnen vormen, aan hem zij de heerlijkheid door middel van de gemeente en door bemiddeling van Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid.