Đặt câu với từ "abattant"

1. Il sert d'écran pour les USS Texas et Savannah en tant qu'appui-feu, abattant un avion ennemi et escortant des transports de troupes à Safi, au Maroc français.

Tại đây, nó hộ tống cho thiết giáp hạm Texas và tàu tuần dương hạng nhẹ Savannah trong các nhiệm vụ bắn pháo hỗ trợ, bắn rơi một máy bay đối phương, và hộ tống các tàu chở quân đi đến Safi, Maroc.

2. On voit des sociétés comme la société forestière brésilienne Fibria qui a trouvé un moyen d'éviter d'abattre les forêts anciennes en se tournant vers les eucalyptus qui permettent d'obtenir un meilleur rendement de pâte par hectare et produire beaucoup plus de papier qu'on ne peut en obtenir en abattant des arbres centenaires.

Chúng ta thấy các công ty như công ty lâm nghiệp Bra-xin Fibria đã tìm ra cách tránh đốn gỗ cánh rừng sinh trưởng lâu năm và bằng cách sử dụng bạch đàn và năng suất thu được nhiều hơn trên mỗi hecta bột giấy và làm ra nhiều giấy hơn so với bình thường bằng cách đốn hạ những cây lâu năm khác.