Đặt câu với từ "abdicar"

1. Una vez en el poder, obligó a Rómulo a abdicar al trono el 4 de septiembre de 476.

Romulus buộc phải thoái vị ngôi vua vào ngày 4 tháng 9 năm 476.