Đặt câu với từ "cutie"

1. Oh, what a cutie.

Ôi, dễ thương quá nhỉ.

2. Because I've got the cutie little baby.

Vì tớ vừa sinh hạ được 1 em bé kháu khỉnh dễ thương.