Đặt câu với từ "'k"

1. Toen president Boyd K.

Trong khi đi công tác ở Châu Phi, Chủ Tịch Boyd K.

2. Pagina 54: Greg K.

Trang 50: Đấng Ky Tô Làm cho Con Gái của Giai Ru Sống Lại, do Greg K.

3. Haal je k-pot.

Đi lấy quân trang đi.

4. Ziektekosten, tandartskosten, een 401-K...

Và họ cho tớ nhiều quyền lợi như thuốc men, bảo hiểm các loại và a fourohwunk ( chịu ).

5. Eerst enkele van president Boyd K.

Trước hết, là một vài câu trích dẫn của Chủ Tịch Boyd K.

6. M'n aap heeft een K ingeslikt.

Con khỉ của tôi đã nuốt chữ " K "!

7. Omdat ik jou bescherm, K-dog.

Bởi vì có tôi bảo vệ cậu chứ sao.

8. 'k Kan ook de hoeren wegsturen.

Tôi có thể tống khứ mấy con điếm đó.

9. Welkom bij de K Desktop Environment

Chào mừng bạn dùng môi trường màn hình K

10. en zie ’k weer uw aangezicht?

Và được diện kiến Đức Chúa Toàn Năng?

11. Schermvergrootglas voor de K Desktop Environment (KDE

Phóng đại màn hình cho môi trường KDE

12. Dit geeft de V. K. regering uit.

Đây là bản đồ chi tiêu của chính phủ liên hiệp Anh.

13. Wij stellen u voor de ouderlingen Keith K.

Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm Các Anh Cả Keith K.

14. Special K, steen van God. Zo praat Dean.

" Đặc vụ K, " " chúi mũi vào cụ đá của Chúa " - Đó là cách mà Dean nói chuyện.

15. Voor ieder stelsel van keuzes is K dimensieloos, echter de numerieke waarde van K zal verschillend zijn in ieder stelsel...

Là một hằng số vật lý có thứ nguyên, giá trị số của c có thể khác nhau trong một vài hệ đơn vị.

16. / k / eef s / echts voor die 500 meter.

Tôi sống từng phần tư dặm một.

17. Onder, linkerinzet: een gegraveerd portret van Newel K.

Dưới, trái ở bên trong: Chân dung được chạm trổ của Newel K.

18. Begin met een lege kartonnen doos, zoals president Boyd K.

Bắt đầu với một hộp rỗng bằng bìa cứng, như Chủ Tịch Boyd K.

19. Daar gingen zij boven de kruidenierswinkel van Newel K.

Nơi đó, họ dọn vào cửa tiệm bách hóa do Newel K.

20. 'k Heb zelfs geen paar minuutjes voor een blindedarmoperatie.

Tôi còn không có được vài phút để đi cắt ruột thừa nữa.

21. Als ’k denk aan zijn wonden voor onze strafwaardigheid,

Lòng buồn nghĩ Ngài chịu mọi khổ đau cứu chuộc lỗi nhân loại.

22. Formulier 1099-K wordt jaarlijks op 31 januari per post verzonden.

Các bản sao của Biểu mẫu 1099-K được gửi mỗi năm qua đường bưu điện trước ngày 31 tháng 1.

23. Monson, eerste raadgever in het Eerste Presidium; president Boyd K.

Monson, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; Chủ Tịch Boyd K.

24. Sub-Q vitamin K en vers bevroren plasma pre-op.

Vitamin K dưới da và huyết tương lạnh mới cho tiền phẫu.

25. Hij vaarde op de K-27 toen de reactor lekte.

Anh ta làm việc ở tàu K-27 khi lò phản ứng chất làm lạnh bị rò rỉ

26. Terwijl het V. K. en de Verenigde Staten rijker en rijker worden.

Trong khi Anh Quốc và Hoa Kỳ đang càng ngày càng giàu lên.

27. 'k Ben'n klif opgekropen en daar waren ze, pal onder mij.

Tôi bò lên một mõm đá và thấy chúng ở đó, ngay phía dưới tôi.

28. Tenzij dit degene was waarin K een fooi vergeten te geven is.

Trừ khi đây là nơi K quên để lại tiền bo.

29. ‘De jongeren van deze tijd groeien op in vijandig gebied’ (president Boyd K.

′′Giới trẻ ngày nay lớn lên trong lãnh thổ của kẻ thù” (Chủ Tịch Boyd K.

30. De volgende artiest is K. M. Yoon, een echt interessante Zuid- Koreaanse kunstenaar.

Nghệ sĩ tiếp theo là K. M. Yoon, Một nghệ sĩ Nam Hàn rất thú vị.

31. Hij zegt met trots over zichzelf: "K. Eulemans mag er eens achter komen."

Tả hữu tiến cử Yến, Thượng nói: “Lý Yến là do trẫm tự biết được.”

32. Juryleden uit het V. K., in de justitie uit het V. K., willen een live getuige zien om te zien of er tekenen van leugenachtigheid zijn - met de ogen knipperen, de aarzeling.

Những thành viên trong bồi thẩm đoàn của Anh trong hệ thống pháp lý Anh thích nhìn nhân chứng trực tiếp để xem là họ có thể nhận biết được dấu hiệu nói dối nào không -- một nháy mắt, một sự ngại ngùng.

33. Hier zie je Afrika's totale schuld en, ter vergelijking, het begrotingstekort van het V. K.

Bây giờ, bạn có thể lấy tổng nợ của châu Phi và thâm hụt ngân quỹ của Anh để tham khảo

34. K L Jensen heeft in 1915 bewezen dat er een oneindig aantal irreguliere priemgetallen bestaat.

K L Jensen đã cho thấy có vô số phi chính quy.

35. De school werd gehouden in een kamer op de eerste verdieping van de winkel van Newel K.

Trường học được tồ chức ở căn phòng trên tầng thứ nhì trong cửa tiệm của Newel K.

36. Er is een heel O. K. team, anesthesist, verpleegkundigen, en behalve mijzelf nog een andere dokter.

Vâng, chúng tôi có nguyên một binh đoàn bác sĩ phòng mổ, y tá gây mê, và một anh bác sĩ đứng đối diện với tôi.

37. Rond dezelfde tijd dat ouderling Perry met de mariniers in Japan was gelegerd, was president Boyd K.

Vào khoảng cùng thời gian Anh Cả Perry đang ở Nhật Bản với binh chủng lính thủy đánh bộ thì Chủ Tịch Boyd K.

38. Zijn vader Louis K. Diamond was een arts en zijn moeder, Flora Kaplan, was lerares, taalkundige en concertpianiste.

Cha của ông, Louis Diamond, là một bác sĩ chuyên về bệnh di truyền ở trẻ em, và mẹ, Flora Kaplan, là một giáo viên, nhà ngôn ngữ học kiêm nghệ sĩ piano.

39. Het volgende stuk in Siberië naar Krasnoyarsk, op een Russische binnenlandse vlucht van KrasAir, gespeld K- R- A- S.

Tiếp theo là từ Siberia đến Krasnoyarsk, tại 1 đường bay nội địa ở Nga tên là KrasAir, đánh vần là K- R- A- S.

40. Het volgende stuk in Siberië naar Krasnoyarsk, op een Russische binnenlandse vlucht van KrasAir, gespeld K-R-A-S.

Tiếp theo là từ Siberia đến Krasnoyarsk, tại 1 đường bay nội địa ở Nga tên là KrasAir, đánh vần là K-R-A-S.

41. Tijdens de gisting worden de vitaminen B2 en K gevormd en komen er mineralen als ijzer, calcium en kalium vrij.

Trong tiến trình lên men, sinh tố B2, K cùng những chất khoáng như sắt, can-xi và ka-li được tạo ra.

42. Enkele bekende manga die in deze stijl worden getekend zijn: Sazae-san Nono-chan Baito-kun Azumanga Daioh Lucky Star K-On!

Các manga nổi tiếng được vẽ theo phong cách yonkoma bao gồm: Sazae-san Nono-chan Kobo, the Li'l Rascal Baito-kun Azumanga Daioh Lucky Star Sketchbook K-On!

43. Elementen die vergelijkbare chemische eigenschappen hebben, hebben atoommassa's die bijna gelijk zijn (bijvoorbeeld Pt, Ir, Os) of die regelmatig oplopen (bijvoorbeeld K, Rb, Cs).

Các nguyên tố tương tự về tính chất hoá học có các trọng lượng nguyên tử hoặc hầu như có cùng giá trị (ví dụ, Pt, Ir, Os) hoặc tăng đều (ví dụ, K, Rb, Cs).

44. Er stond op geschreven: ‘De beste wensen en zegeningen aan Elder Nulu, een moedige en gelukkige zendeling; 25 juni 1987; [ondertekend:] Boyd K.

Mảnh giấy ghi rằng: “Với lời chúc tốt đẹp và phước lành cho Anh Cả Nulu, một người truyền giáo can đảm và hạnh phúc; [đề ngày] 25 tháng Sáu năm 1987; [ký tên] Boyd K.

45. De K-klasse-kruisers werden ontworpen in de jaren '20 en gebouwd in overeenstemming met de 6.000 tons-limiet voor kruisers, die opgelegd werd aan Duitsland door het Verdrag van Versailles.

Lớp K được thiết kế trong những năm 1920, tuân thủ theo giới hạn 6.000 tấn dành cho tàu tuần dương Đức của Hiệp ước Versailles.

46. Afkortingen van eenheden kunnen ook worden gebruikt met de afgekorte voorvoegsels y, z, a, f, p, n, μ, m, c, d, da, h, k, M, G, T, P, E, Z en Y.

Đơn vị viết tắt cũng có thể được sử dụng với các tiền tố được viết tắt y, z, a, f, p, n, μ, m, c, d, da, h, k, M, G, T, P, E, Z và Y.

47. Mijn vader werkte bij de Missouri-Kansas-Texas Railroad (een spoorwegmaatschappij die ook wel M-K-T of Katy werd genoemd), dus we konden met z’n allen op zijn werknemerspas met de trein naar familieleden en naar congressen.

Vì cha làm việc cho công ty đường sắt nên chúng tôi được đi tàu miễn phí khi đi dự hội nghị và thăm bà con.